Charakteristika škôlky

Naša materská škola  je súčasťou Základnej školy s materskou školou Pavla Demitru Centrum II 87 v Dubnici nad Váhom. Jej  brány sa pre deti  otvorili 8.3.1984. Postupne prešla rôznymi organizačnými zmenami, keď v roku 2005 bola zlúčená s najbližšou materskou školou na tom istom sídlisku a následne spojená so základnou školou na sídlisku Centrum II 87 v Dubnici nad Váhom. Nevyužívané priestory sa z ekonomických dôvodov začali využívať pre účel prevádzky materskej školy.
 Z organizačno-technických dôvodov a prihliadaním na vekové osobitosti detí sú deti najstarších vekových skupín  umiestnené v budove základnej školy a deti z mladších vekových skupín v elokovanom pracovisku – Centrum II 85 v budove materskej školy. Základná škola s materskou školou Centrum II 87 od roku 2011 nesie čestné meno nášho bývalého žiaka a významnej osobnosti v oblasti športu- hokeja Pavla Demitru. Na jeho počesť sú organizované rôzne podujatia so športovým duchom, do ktorých sa zapájajú aj deti z materskej školy. Preto je zameranie našej materskej školy zacielené najmä na pohyb a zdravý životný štýl.
Vo výchovno- vzdelávacích aktivitách sa zameriavame na celostný rozvoj osobnosti dieťaťa. Výchovno-vzdelávací proces proces  realizujeme podľa Školského vzdelávacieho programu „Dúhový kolotoč“. Materiálne podmienky nám umožňujú  využívať aj priestory základnej školy a to najmä dopravné ihrisko, knižnicu, či tri telocvične s využitím vhodného náradia a náčinia, futbalové ihrisko a dve multifunkčné ihriská a tým podporovať rozvoj pohybových zručností detí.  Zákonní zástupcovia majú možnosť prihlásiť svoje deti na krúžky ako je futbalová príprava,  tanečno-pohybový krúžok, či krúžok zábavnej angličtiny pre deti,  ktoré sú vedené lektorom- trénerom. Pravidelne realizujeme kurzy sezónnych športov ako je predplav ecká príprava, či korčuľovanie.
Na každodenný pobyt na čerstvom vzduchu využívame zmodernizované školské dvory vybavené  detskými preliezkami a chodníky v areáli sú využívané na rozvoj a zdokonaľovanie kolobežkovania, či jazde na odrážadlách. Často zaraďujeme vychádzky do blízkeho prírodného okolia, ktoré sú zamerané na spoznávanie prírody a aktivity na jej ochranu.
Pravidelne sa zúčastňujeme rôznych projektov ako ,,Zdravý chrbátik“, ,,Dentálna hygiena“, ,,Zdravé očí“, ,,Zdravé nohy“ na podporu zdravého vývoja detí, či Depistáž školskej zrelosti v spolupráci s CPPaP v Dubnici n/V. Počas roka realizujeme aj aktivity zamerané na medzigeneračné vzdelávanie- v spolupráci s Klubom dôchodcov v Dubnici n/V, či rovesnícke vzdelávanie v spolupráci s 1.stupňom ZŠ. Pred vstupom detí do 1.ročníka organizujeme informačné stretnutia s odborníkmi- logopéd, špeciálny pedagóg, psychológ a učiteľmi zamerané na problematiku spojenú so zápisom detí do ZŠ a školskej zrelosti.
Ďalej v spolupráci s rodičovským združením realizujeme obľúbené Športové popoludnie pre deti, Detský karneval, Besiedky v predvianočnom období a ku Dňu rodiny, či rozlúčku s predškolákmi,  Koncoročné výlety pre predškolákov a rôzne tematické exkurzie.