Zápis do 1. ročníka

logo

!!! Elektronický zápis žiakov do 1. ročníka !!!

Odkaz bude aktivovaný v čase zápisu uvedeného nižšie, prosíme Vás o prečítanie si podrobných informácií nižšie. Zápis žiaka môžete vykonať aj zaslaním potrebných dokladov poštou. Potrebné dokumenty nájdete na konci tohoto oznamu.

Zápis žiakov do 1. ročníka

ZŠ s MŠ Pavla Demitru, Centrum II 87, 01841 Dubnica nad Váhom / č.t. 444 1096, 0910943924 /

o z n a m u j e,

že zápis do prvého ročníka pre školský rok 2020/21 sa bude konať v dňoch 15. až 30. apríla 2020, čas upresníme.

Pod textom o našej škole sú k dispozícii čiastočne upravené tlačivá a usmernenia, ktoré potrebujete k zápisu do 1. ročníka na našej škole. Žiadame rodičov, aby sledovali inštrukcie k zápisu do 1. ročníka na našom webe, FB page, Instagrame, nakoľko aj ministerstvo školstva bude spresňovať a konkretizovať podmienky za akých majú prebiehať zápisy detí do 1. ročníka, preto ešte môže dôjsť k zmenám.
Variant s elektronickým podaním a podaním poštou preverujeme z legislatívnej stránky. (Pri podaní poštou, budeme potrebovať rovnaké dokumenty ako pri osobnej účasti, overenie podľa RL a OP vykonáme dodatočne, neoverenú kópiu rozhodnutia o zverení dieťaťa do starostlivosti žiadame priložiť tiež)
Nakoľko všetky aktivity, ktoré sme pripravili pre rodičov (otvorené hodiny, deň otvorených dverí, rovesnícke vzdelávania a pod) pre usmernenia krízového štábu SR nemohli byť realizované. Ako náhradu pre Vás pripravujeme predstavenie školy v krátkych videách a textom pod týmto príspevkom.

PREDPOKLADANÉ vyučujúce v 1. ročníku v šk. roku 2020/21 sú Mgr. Strnádová Slávka a Mgr. Kyselicová Jarmila.


Vízia našej školy:
Škola, do ktorej sa s radosťou  prichádza pretože:
- je to škola rodinného typu
- pre žiaka je základným pilierom osobného rastu
- pre rodiča partnerom pri výchove detí
- pre učiteľa miestom, kde napĺňa svoje poslanie

Ponúkame:
1.stupeň ZŠ tzv. primárne vzdelávanie
-  erudované skúsené učiteľky s plnou odbornosťou vyučovania na  1. stupni ZŠ,
-  metódy a formy práce zamerané na rozvoj osobnosti žiaka,
-  vyučovanie anglického jazyka od 1. ročníka ako povinný vyučovací predmet,
-  vyučovanie informatickej výchovy / cieľ- počítačová gramotnosť/,
-  vyučovanie dopravnej výchovy na vlastnom dopravnom ihrisku / cieľ - bezpečne na ceste /,
- vyučovanie dramatickej výchovy / cieľ- empatia, prosociálnosť v medziľudských vzťahoch prostredníctvom našich i svetových rozprávok
- vyučovanie športovej prípravy /so zameraním  na hokej , futbal, gymnastiku, tenis/,
- rozšírené vyučovanie matematiky, prírodovedy, vlastivedy, výtvarnej výchovy podľa školského vzdelávacieho programu,
- bohatý výber záujmovej činnosti v popoludňajších hodinách – počítače,  tenis, stolný tenis, floorbal, zdravotná tv, gymnastika, šach, varenie a pečenie, výtvarný krúžok, krúžok šikovných rúk, 3D technológie resp. podľa záujmu,
- možnosť navštevovať ŠKD, kde sa zameriavame na športové aktivity,  turistiku, plávanie,  využívame telocvične, multifunkčné športové ihriská, 
- k dispozícii sú v každej triede interaktívne tabule, máme počítačové učebne, knižnicu i pomôcky odborných kabinetov.
- v spolupráci s KAUFLANDOM sme zaradení do projektu ČERSTVÉ HLAVIČKY cez ktorý dostávajú žiaci čerstvé ovocie
- v rámci stravovanie nabiehame na projekt FLEXI stravovanie s modernými potravinami
- na škole prebieha dobrovoľnícky projekt HLAVIČKY pod záštitou mesta Dubnica nad Váhom
- v škole sa realizuje projekt Športovej akadémie Mateja Tótha -tréningy zamerané na všeobecný športový rozvoj každého dieťaťa - tréningy sú pre všetky deti zdarma


2. stupeň ZŠ tzv. nižšie sekundárne vzdelávanie
- preferujeme zážitkové učenie sa,
- možnosť navštevovať športové triedy hokeja , futbalu, gymnastiky, tenisu,
- súťaže v rámci olympiád M, F, CH, PR, CJ a súťaží v odbore – Maks, Klokan - v rámci mat. , korešpondenčný seminár z fyziky, súťaže v atletike, kolektívnych hrách – volejbal, florbal, krúžky podľa záujmu,
- rozšírené vyučovanie informatiky, matematiky, chémie, anglického jazyka, fyziky - podľa školského vzdelávacieho programu,
- vybavené kabinetné zbierky, počítačovú učebňu, interaktívnu učebňu,  dve jazykové laboratória, odbornú učebňu chémie a fyziky, knižnicu s internetom, herňu, tri telocvične, multifunkčné ihriská ...,
- erudovaných trénerov v športových triedach, v rámci futbalu, hokeja, gymnastika a tenisu,
- výborné výsledky na celoslovenskej i medzinárodnej úrovni,
- škola je zapojená do projektu EU -  MODERNÁ ŠKOLA na oboch stupňoch, odkiaľ sme získali množstvo moderných vyučovacích pomôcok pre oba stupne vzdelávania,
- spolupracujeme s Akadémiou Mateja Tótha, priamo na škole pracujú dva krúžky
- v IX. ročníku realizujeme nový vyučovací predmet Zdravý životný štýl, v rámci ktorého sa učia žiaci pripravovať jedlá
- máme pripravenú spoluprácu s rodiacimi sa krajskými akadémiami v športoch HOKEJ a FUTBAL
-žiaci našej školy v rámci športovej prípravy hokej spolupracujú s agentúrou Total Hockey Management, jej služby využívajú zdarma
- škola ako prvá v meste má družobnú školu v JAROSLAVLI a už v tomto roku sa pripravuje výmenné stretnutie , kedy sa naši žiaci presunú do Ruska a bude spolu s ruskými žiakmi pracovať na spoločných projektoch v anglickom jazyku. Na jeseň privítame žiakov z Jaroslavle u nás.
- v rámci zvýšenia bezpečnosti plánujeme uviesť do prevádzky kamerový systém ako jednu z možností boja proti šikanovaniu a iným negatívnym javom.
- na škole pracujeme s technickými stavebnicami, elektrotechnickými stavebnicami a 3D tlačou

K zápisu je potrebné vedieť:

že podľa platnej legislatívy:
- zapisujeme deti, ktoré dovŕšia do konca augusta 2020 šiesty rok veku, k zápisu budete potrebovať nasledovné tlačivá (môžete si ich aj vypísať doma):

 •     Žiadosť o zápis do 1 ročníka;
 •     Zápisný lístok
 •     Rodný list dieťaťa – len k nahliadnutiu
 •     OP rodiča
 •     Rozhodnutie o zverení dieťaťa do výchovy (neoverená kópia)


- deti, ktoré dovŕšia šiesty rok veku do 31.12.2020 možno zapísať na žiadosť rodiča, ktorá ale musí byť podporená odporučením psychológa z CPPPaP a pediatra. Od návštevy lekára a CPPPaP (ktoré sú tiež zatvorené) sa pravdepodobne upustí, asi ho nahradíme čestným vyhlásením rodiča a doloží sa v čase ak pominú opatrenia proti koronavírusu (finálnu verziu včas uverejníme). K zápisu potrebujete nasledovné tlačivá a prílohy:

 •     Žiadosť o zápis do 1 ročníka;
 •     Žiadosť rodiča o predčasné zaškolenie
 •     Zápisný lístok
 •     OP rodiča
 •     Rozhodnutie o zverení dieťaťa do výchovy (neoverená kópia)

- u detí, ktoré nedosahujú školskú zrelosť, je možné požiadať riaditeľa školy o odklad školskej dochádzky o jeden rok / na zápise/,
- žiadosť rodiča je treba  podporiť odporučením  odborného lekára, resp. pediatra. Od návštevy lekára sa pravdepodobne upustí, asi ho nahradíme čestným vyhlásením rodiča a doloží sa v čase ak pominú opatrenia proti koronavírusu.

 •     Zápisný lístok
 •     Žiadosť o odklad školskej dochádzky na jeden rok
 •     OP rodiča
 •     Rozhodnutie o zverení dieťaťa do výchovy (neoverená kópia)

- v prípade, že zákonný zástupca nesplní povinnosť prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky, dopustí sa priestupku, za ktorý je možné uložiť pokutu do 331,560 eur

k zápisu je potrebná:
- prítomnosť dieťaťa (nie je potrebná), rodný list dieťaťa, OP zákonných zástupcov (slúžia na overenie správnosti údajov v zápisnom lístku a žiadosti o prijatie - tieto úkony môžeme urobiť aj po nástupe dieťaťa do školy, alebo keď budú opatrenia ukončené), v prípade zverenia do výchovy aj rozhodnutie štátneho orgánu (číslo rozhodnutia, kópiu-stačí aj neoverená)
- 18€ v hotovosti vyberáme za predtlačové zošity a iné pomôcky na vyučovanie (predtlačové zošity objednáme a uhradíme z iných zdrojov, poplatok sa vyberie po ukončení opatrení proti koronavírusu alebo na začiatku školského roka).

V prípade choroby si treba dohodnúť náhradný termín zápisu na adrese sekretariat@skolac2.sk alebo telefonicky na č.t. 042 444 1096; 0910 943924

Rozhodnutie riaditeľa školy o prijatí dieťaťa, resp. o odklade školskej dochádzky a predčasnom zaškolení obdržia rodičia poštou (po schválení zriaďovateľom - Mesto Dubnica nad Váhom) - do konca júna 2020.

Zodpovedná za zápis a vybavuje: Mgr. Edita Lacová – zástupkyňa riaditeľa školy (tel. č. 0948 299 634 aktívne v čase zápisu)
Schvaľuje: Mgr. Bača Oto – riaditeľ školy


Tešíme sa,  že prídete medzi nás na školu, ktorú okrem Pavla Demitru navštevovali aj ďalší slovenskí hokejoví reprezentanti ako Tomáš Tatar, Ivan Baranka, Mário Bližňák, Marek Hovorka, Patrik Koyš, Mislav Rosandič, Marco Hochel, futbalisti Erik Grendel, Tomáš Brigant a Martin Valient a ďalší.

Všetky potrebné tlačivá k stiahnutiu nájdete tu:

Žiadosť o prijatie žiaka

Protokol o zápise dieťaťa ( zápisný lístok)

Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky

Žiadosť o predčasné zaškolenie