Profilácia materskej školy - šk. rok 2017/2018

Rok vzniku MŠ : 08. 03. 1984
Prevádzkovateľ : ZŠ s MŠ Pavla Demitru  Dubnica nad Váhom
Vlastník majetku : Mesto, Dubnica nad Váhom

Riaditeľ ZŠ s MŠ: Mgr. Oto Bača
Zástupkyňa pre MŠ: Janka Kadlečíková

Počet zapísaných detí : 182   

Predpokladaný počet odchádzajúcich detí do ZŠ: 61     
Počet detí s odkladom školskej dochádzky: 8
Počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v MŠ : 1        
Evidované žiadosti do MŠ : 25  
 
Špecializácia MŠ  - krúžok anglického jazyka
                         - futbalový krúžok
                         - počítačový krúžok
                         - keramický krúžok
                         - tanečný krúžok
                         - atletika


Počet pedagogických zamestnancov: 16
MŠ C II 85

1.trieda : Bc. Pružincová Adriana - pruzincova@skolac2.sk
              Vániová Miriam - vaniova@skolac2.sk
2.trieda : Matrtajová Darina -
matrtajova@skolac2.sk
              Kubová Anna -kubova@skolac2.sk
3.trieda : Lacová Gabriela - lacovag@skolac2.sk
              Domanská  Oľga - domanska@skolac2.sk
4.trieda : Kadlečíková  Janka z.r.š. MŠ -kadlecikova@skolac2.sk
              Blahová  Anna - blahova@skolac2.sk

Elokované pracovisko na ZŠ

5.trieda : Ing. Sabatková  Janka -
sabatkova@skolac2.sk
              Hradňanská Zuzana - hradnanska@skolac2.sk
6.trieda : Bakayová Zuzana - bakayova@skolac2.sk
              Augustiniová Janka - augustiniova@skolac2.sk
7.trieda : Tabaková Iveta - tabakova@skolac2.sk
              Vavricová Simona - vavricova@skolac2.sk
8. trieda : Bc. Martinovičová Lenka -
martinovicova@skolac2.sk
               Tomášková Marcela - tomaskova@skolac2.sk


Školská jedáleň MŠ:
Novosadová Božena - adm. prac.
Karová Daniela - hlavná kuchárka
Vavrová Eva - PP

Upratovačky:
Kolárová Alena - MŠ
Gombárová  Ľudmila - MŠ
Rafajová  Alena - MŠ ZŠ
Holbová Vlasta - MŠ ZŠ
Garyani Zuzana - pračka MŠ