Rozvoj prírodovedných predmetov v modernej škole


Úvodné stretnutie riadiaceho personálu
Dátum: 14.10.2009
Prítomní: Mgr. Eva Kostolná, Mgr. Soňa Chalupková, Mgr: Gabriela Barčiaková,
Dr. Branislav Kvasnica
Obsah: Interný riadiaci personál projektu sa stretol s externým personálom na úvodnom koordinačnom stretnutí. Cieľom stretnutia bolo oboznámenie sa s aktuálnym stavom projektu, stanovenie postupov a definovanie potrieb súvisiacich s realizáciou a riadeným projektu. Formou diskusie sa hľadal čo najefektívnejší spôsob komunikácie a kooperácie medzi jednotlivými členmi riadiaceho personálu projektu.
 


Úvodné stretnutie k projektu- aktivity 1.1,2.2
Dátum: 26.10.2009
Prítomní: Mgr. Lacová Edita, Mgr. Tatiana Škundová, Mgr. Zdenka Bujnová,
Mgr. Jarmila Kyselicová, Mgr. Janka Prekopová, Mgr. Richard Malák,
Mgr. Miloš Jurč, Mgr. Eva Kostolná
Obsah: Tím aktivít sa stretol za účelom oboznámenia sa s projektom, jeho cieľmi, aktivitami a harmonogramom. Projekt manažér informoval o potrebách súvisiacich s realizáciou projektu, organizácií práce a spôsebe jej vykazovania a odmeňovania. Formou diskusie sa hľadal spôsob realizácie projektu a spôsob komunikácie medzi pernosnálom. Dohodli sme sa na pravidelných stretnutiach- vedúci realizačných tímov a PM a PU. Bola vytýčená úloha pre aktivitu 1.1 analýza ŠvP za 1. ročník a 5. ročník.
 


Skúsenosti PG. Druhého zboru s realizáciou ŠKVP v 1. roč. ZŠ
Dátum: 04.11.2009
Prítomní: Edita Lacová, Jana Prekopová, Jarmila Kyselicová, Ľudmila Bašnárová,
Slávka Strnádová
Obsah: Spoločné stretnutie PG zboru sumarizujúce skúsenosti 2 realizácie reformy školstva v podmienkach školy, prezentácia názorov, návrhy. Pomenovanie základných kľučových kompetencií absolventa I. stupňa primárneho vzdelávania vo vzdel. progr. školy a jej profilácia. Namnožení a absolvovanie vš. 6. dokumentácie ŠVP, ŠKVP, ČTP zápisnica v prílohe.
 


Vyhľadávanie pomôcok a metodického materiálu na internete a v metodickej literatúre
Dátum: 5.11.2009
Prítomní:  Zdenka Bujnová, Miloš Jurč 
Obsah: Stretnutie sa uskutočnilo za účelom vyhľadávania pomôcok a metodického materiálu na internete a v odbornej metodickej literatúre. Súčasťou stretnutia bolo formulovanie myšlienok Moderného vyučovania pri realizácii reformy školstva v podmienkach nášho mesta a našej školy, prezentácia názorov na výučbu  prírodovedných predmetov na základnej škole, konzultácie pred analýzou a návrhmi zmien vo vyučovaní prírodovedných predmetov, vyhľadávanie vhodných moderných metód a foriem vyučovania prírodovedných predmetov v podmienkach našej školy (ŠkVP)
 


Rozdelenie predmetov ŠKVP za I. roč. za cieľom ich zhodnotenia
Dátum: 5.11.2009
Prítomní:  Edita Lacová, Jana Prekopová, Jarmila Kyselicová
Obsah: Stretnutie členov realizačného tímu s vedúcov prim. st. za účelom rozdelenia predmetov ŠKVP za I. ročník pre realizáciu splnenia úlohy ich zhodnotenia. Formová jednotnosť, tj. Realizácia hodnotenia podľa krokov. Stanovenie približného časového obdobia na realizáciu: XI, XII. 09.
 


Analýza tematického celku Násobenie a delenie prirodzených čísel v obore do 10000
Dátum: 10.11.2009
Prítomní:  Tatiana Škundová, Richard Malák, Zdenka Bujnová, Miloš Jurč
Obsah: Stretnutie sa uskutočnilo za účelom analýzy tematického celku Násobenie a delenie prirodzených čísel v obore do 10000. Na stretnutí sme sa zhodli, že časová dotácia pre tento tematický celok je dostačujúca. žiaci v tematickom celku zvládli predpísaný obsahový a výkonový štandard.
 


Výpočty oprávnenej mzdy- externí pracovníci
Dátum: 10.11.2009
Prítomní: Mgr. Eva Kostolná, Ing. Martin Bujna
Obsah: Spoločne sme prekonzultovali spôsob výpočtu oprávnenej mzdy externých pracovníkov projektu. Výpočet podľa návrhu finančného manažéra. Konkrétne výpočty ako vzory.
 


Návrh zmien v tematickom celku Násobenie a delenie prirodzených čísel v obore do 10000
Dátum: 11.11.2009
Prítomní: Tatiana Škundová, Richard Malák, Zdenka Bujnová, Miloš Jurč
Obsah: Stretnutie sa uskutočnilo za účelom návrhu zmien tematického celku Násobenie a delenie prirodzených čísel v obore do 10000. Na stretnutí sme sa zhodli, že je potrebné doplniť pomôcky o kalkulačky. K daným témam doporučujeme využiť ešte softvér Didakta, prácu vo dvojiciach, kartičky a súťaže medzi žiakmi. V druhej polovici stretnutia sme sa oboznámili so softvérom Didakta a precvičili sme si niektoré úlohy, ktoré nám softvér umožňuje.
 


Sleduj pohyb financií
Dátum: 11.11.2009
Prítomní: Mgr. Eva Kostolná, Ing. Martin Bujna
Obsah: Prehodnotili sme systém sledovania pohybu financií za každý mesiac, aby sme mohli kontrolovať všetky zložky pohybu, aj keď zatiaľ pracujeme len na personálnych výdajoch.
 


Práca na internete. Návrh pomôcok v predmete chémia
Dátum: 16.11.2009
Prítomní: Tatiana Škundová, Richard Malák
Obsah: Stretli sme sa a analyzovali stav vybavenia kabinetu chémie. Navrhli sme doplnenie kabinetu chémie modernými učebnými pomôckami, zariadeniami a materiálmi tak, aby mohli byť splnené obsahové aj výkonové štandardy. Predmet chémia by novšími pomôckami mohol byť atraktívnejší a zaujímavejší pre žiakov. Efektivita vyučovacieho procesu by narástla využitím moderných zobrazovacích a meracích zariadení.
 


Spôsob zakladania a archivácia podkladov
Dátum: 16.11.2009
Prítomní: Mgr. Eva Kostolná, Viera Prekopová
Obsah: Zakladala sa dokumentácia PV, KUM a spôsobu výpočtu oprávnenej mzdy. Vytvorili sme si spôsob zakladania dokumentov- jednotliví pracovníci majú svoj spis po mesiacoch aj s výplatnou páskou, ktorá slúžila ako podklad pre výpočet oprávnenej mzdy. V spise sa zakladá aj ,,Dohoda" k projektu. Pri externých pracovníkoch sme prijali rovnaký spôsob- bez výplatnej pásky. Všeky dokumenty majú pripravenú jednu kópiu pre ďalšie dokumenty. V spise je vlepený rozvrh hodín a rozvrh pracovnej doby každého pracovníka pre akúkoľvek kontrolu. Pre prehľadnosť sme priložili podklad z knihy dochádzky.
 


Rozdelenie predmetov ŠKVP - II. časť
Dátum: 18.11.2009
Prítomní: Mgr. Prekopová Janka, Mgr. Kyselicová Jarmila
Obsah: Pracovné stretnutie členov realizačného tímu I. a II. postup pri vypracovaní teoretickej časti. Plány jednotlivých vyučovacích predmetov a prierezové témy.
 


Prehodnotenie aktivity 1.1
Dátum: 25.11.2009
Prítomní: Tatiana Škundová, Richard Malák, Zdenka Bujnová, Miloš Jurč
Obsah: V tento deň prebehla komplexná porada o vyhodnocovaní
aktivity 1.1 za november 2009:
Analýza a návrhy zmien vo vyučovaní prírodovedných predmetov
Matematika, Informatika, Chémia
 


Prehodnotenie úloh z úvodného stretnutia, podklady za 11/09
Dátum: 25.11.2009
Prítomní: Mgr. Lacová Edita, Mgr. Tatiana Škundová, Mgr. Zdenka Bujnová,
Mgr. Jarmila Kyselicová, Mgr. Janka Prekopová, Mgr. Richard Malák, Mgr. Miloš Jurč, Mgr. Eva Kostolná
Obsah: Tím aktivít sa stretol za účelom prehodnotienia úloh aktivity 1.1 projektu -analýza ŠvP za 1. ročník a 5. ročník. Prítomý skonštatovali, že spracúvajú predmety po tematických celkoch a dopracúvajú analýzu. Podklady za 11/09 spracovávať podľa pokynov a vzoru mesiaca 10/09. Podklady analýz treba označovať dátumom a hodinou spracovania- návrhy na zmeny zvýrazňovať farebne, pomôcky na doplnenie tiež farebne. Sú neoddeliteľnou súčasťou PV.
 


Analýza a návrhy zmien v TC Desatinné čísla, riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie
Dátum: 1.12.2009
Prítomní: Tatiana Škundová, Richard Malák, Zdenka Bujnová, Miloš Jurč
Obsah: Analyzovali sme tematické celky Desatinné čísla, riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie. Na zlepšenie výsledkov žiakov navrhujeme posilniť 2h tému Desatinné čísla a ubrať v téme Riešenie aplikačných úloh 2h.  Ako motivačnú metódu na zlepšenie predstavivosti a využitia medzipredmetových vzťahov s predmetmi geografia a meteorológia využiť vizualizér a interaktívnu tabuľu. Ďalej navrhujeme využívať internet a aktuálne údaje z internetových stránok zameraných na hospodárske a ekonomické správy pri zobrazovaní a spracovaní grafov. V rámci projektov navrhujeme použitie softwaru MS Office Excel a Powerpoint na prezentáciu samostatnej práce žiakov.
 


Analýza hodín ŠkVP v predmete matematika
Dátum: 2.12.2009
Prítomní: Tatiana Škundová, Richard Malák, Zdenka Bujnová, Miloš Jurč
Obsah: Stretnutie sa uskutočnilo za účelom analýzy ŠkVP v predmete matematika. Vzhľadom na nízku hodinovú dotáciu navrhnutú v ŠVP má navrhovaný ŠkVP významný vplyv na utvrdenie a precvičenie základných operácií s prirodzenými číslami, slovných úloh z praxe, praktického využitia jednotiek dĺžok a merania vzdialeností, tvorba geometrických telies pomocou kociek, vytváranie grafov a diagramov v aplikačných úlohách. Aj do budúcna navrhujeme zachovať posilnené hodiny v rámci ŠkVP.Analýza a návrhy zmien v tematickom celku Grafické editory
Dátum: 4.12.2009
Prítomní: Tatiana Škundová, Richard Malák, Zdenka Bujnová, Miloš Jurč 
Obsah: Stretnutie sa uskutočnilo za účelom analýzy vyučovania informatiky, analýzy vyučovania tematického celku Grafické editory. Zhodli sme sa, že žiaci zvládli výkonový štandard priemerne. Výkonový štandard žiakov bol určite primeraný, avšak žiakom chýba tvorivé myslenie a umelecké cítenie. Na zlepšenie výsledkov navrhujeme rozšíriť školský vzdelávací plán na 3,5 hodiny týždenne. Zvýšeným počtom hodín chceme u žiakov prebudiť informatické a umelecké myslenie. Navrhujeme doplnenie učebných pomôcok dataprojektora a interaktívnej tabule. Navrhujeme taktiež doplniť vyučovanie informatiky softvérom Zoner Callisto, verziou č.5.  V budúcom školskom roku musia žiaci viac tvoriť, využiť grafické editory na tvorbu vlastných prác, vlastných ilustrácií a vlastných animácií.
stretnutie


Návrh využitia posilňujúcich hodín matematiky v ŠkVP pre 6. ročník
Dátum: 8.12.2009
Prítomní: Tatiana Škundová, Richard Malák, Zdenka Bujnová, Miloš Jurč 
Obsah: Stretnutie sa uskutočnilo za účelom návrhu využitia posilňujúcich hodín matematiky ŠkVP pre 6. ročník ZŠ. Dohodli sme sa, že aj v tomto ročníku posilňujeme predmet  matematika o 1,5 h týždenne. Ide nám hlavne o zvýšenie záujmu o matematiku u žiakov 6. ročníka. Náplň a ciele týchto hodín budú zamerané na utvrdzovanie a precvičovanie učiva , tiež využitia poznatkov v praxi. Budeme využívať poznatky aj v rámci medzipredmetových vzťahov a riešiť úlohy z reálneho praktického života. V precvičovaní a popularizácii predmetu matematika nám pomôžu aj navrhované pomôcky napr. vizualizér, dataprojektor, počítače, interaktívna tabuľa, softwéry Didakta, Animovaná matematika a Zoner Callisto 5.
 


Analýza a návrhy zmien v tematickom celku Textové editory
Dátum: 11.12.2009
Prítomní: Tatiana Škundová, Richard Malák, Zdenka Bujnová, Miloš Jurč 
Obsah: Stretnutie sa uskutočnilo za účelom analýzy vyučovania informatiky, analýzy vyučovania tematického celku Textové editory. Zhodli sme sa, že žiaci zvládli výkonový štandard veľmi dobre. Výkonový štandard bol primeraný a vhodný, ale  žiaci majú problémy s pravopisom a dodatočnou úpravou textu. Na zlepšenie výsledkov navrhujeme rozšíriť školský vzdelávací plán na 3,5 hodiny týždenne. Zvýšený počet hodín bude slúžiť na rozvoj medzipredmetových vzťahov so slovenským jazykom a matematikou. Navrhujeme doplnenie učebných pomôcok farebnej laserovej tlačiarne, vizualizéra, dataprojektora a interaktívnej tabule. Navrhujeme taktiež doplniť vyučovanie informatiky softvérom Microsoft Office , verziou z roku 2007.  V novom školskom roku by mali žiaci veľa tvoriť, pravopisne lepšie písať a zamýšľať sa nad efektívnym využitím navrhnutých letákov, plagátov, diplomov a pozvánok.
 


Hodnotenie DOV za I. roč- analýza výstupov.
Dátum: 15.12.2009
Prítomní: Jarmila Kyselicová, Slávka Strnádová
Obsah: Hodnotenie DOV za I. roč.- ŠKVP po 1. roku, zhodnotenie cieľov, obehu, tém medzipredmetové vzťahy- Vv, Sj, M, P. Potreba úprav plánov. Pomôcky DOV.
 


Návrh využitia posilňujúcich hodín informatiky v ŠkVP pre 6. ročník
Dátum: 22.12.2009
Prítomní: Tatiana Škundová, Richard Malák, Zdenka Bujnová, Miloš Jurč
Obsah: Na tomto stretnutí sme sa zhodli, že v školskom roku 2009/2010 posilňujeme predmet  informatika o 0,5 hod. týždenne v 6. ročníku. Náplň a ciele týchto hodín budú zamerané v úvode na precvičovanie a rozšírenie poznatkov z informatiky osvojenej v 5. ročníku. Cieľom posilňujúcich hodín je aj rozšírenie vedomostí a zručností v programe Microsoft Office Word, taktiež získanie nových vedomostí a zručností v programoch Microsoft Office Excel a Microsoft Office Powerpoint.  K tomu potrebujeme zabezpečiť dôležitý softvér Microsoft Office 2007 a tiež iné pomôcky. Budeme sa snažiť spolu so žiakmi tvoriť prezentácie, ktoré sa dajú použiť vo vyučovaní predmetov 6. ročníka a riešiť úlohy, ktoré súvisia s vyučovaním dejepisu, geografie, biológie ale aj iných predmetov. Na záver sme skonštatovali, že posilnenie predmetu informatika o 0,5 hodiny je určite málo. V dnešnom modernom svete sa v informatike a počítačovej technike musíme vzdelávať a zdokonaľovať oveľa viac. 
 


Prehodnotenie stavu kabinetných zbierok v súvislosti s návrhom doplnenia učebných pomôcok pre jednotlivé predmety.
Dátum: 8.1.2010
Prítomní: Tatiana Škundová, Richard Malák, Zdenka Bujnová, Miloš Jurč
Obsah: Pre zavedenie netradyčných foriem vyučovania do vyučovacieho procesu je potrebné využitie novej, modernej didaktickej techniky a učebných pomôcok. Tie budú napomáhať k rozvíjaniu žiakov a schopnosti samostatného rozhodovania sa. Preto bolo nevyhnutné po analýze predmetov urobiť prehodnotenie kabinetných zbierok a spracovať návrh pre včasné Obstaranie učebných pomôcok. Dôležitosť tohto stretnutia vychádza z toho, že vybrané pomôcky nebudú dopomáhať iba žiakom k rozvíjaniu tvorivosti, získavať nové poznatky a riešiť nestolené problémy, ale bude ich možné využívať aj v iných premetoch v nadväznosti do nasledujúcich rokov 
 


Kompletizácia a špecifikácia vyhľadaných učebných pomôcok pre predmet chémia.
Dátum: 12.1.2010
Prítomní: Tatiana Škundová, Richard Malák, Zdenka Bujnová, Miloš Jurč
Obsah: Stretli sme sa z dôvodu kompletizácie vyhľadaných učebných pomôcok pre predmet chémia, Vychádzajúc zo ŠkVP pre 6. ročník sme špecifikovali učebné pomôcky, ktoré budú potrebné pre daný predmet, konkrétne učivo v tomto predmete a zároveň využiteľné aj v iných predmetoch.
 


Hodnotenie Regionálnych prvkov v prírode a za 1.ročník - potreba zmien a úprav
Dátum: 14.1.2010
Prítomní: Edita Lacová, Slávka Strnadová, Ľudmila Bašnárová
Obsah: Hodnotenie obsahového a  výkonového štandardu. Výkonový štandard: detto. Dopracovaný o charakteristiku ciele a kompetencie.
 


Návrh tém pre vypracovanie metodických listov v 6. ročníku v predmete matematika v 5.-7. tematickom celku
Dátum: 27.1.2010
Prítomní: Tatiana Škundová, Richard Malák, Zdenka Bujnová, Miloš Jurč
Obsah: Stretnutie sa uskutočnilo za účelom návrhu tém pre vypracovanie metodických listov v 6. ročníku v predmete matematika v 5.-7. tematickom celku. Po aktívnej diskusii sme sa rozhodli na nasledovné zameranie medotických listov: V 5. tematickom celku využijeme internet, meterológiu, geografiu a tiež didaktické pomôcky - interaktívnu tabuľu, vizualizér, dataprojektor. V 6. tematickom celku budeme pracovať s matematickým softvérom - Dynamická geografia v priestore (získanie priestorovej predstavivosti, sieť telesa, čo je to objem atď.) Samozrejmosťou je pouťitie interaktívnej tabule a vizualizéra. Pre 7. tematický celok navrhujeme takmer na každej hodine využiť moderný softvér Microsoft Office Exel 2007, kde sa dajú vytvárať tabuľky, kresliť vhodné grafy a diagramy..
 


Oboznámenie sa s pripravovanými metodickými listami
Dátum: 28.1.2010
Prítomní: Eva Kostolná, Zdenka Bujnová, Miloš Jurč, Marcela Staňová,
Richard Malák, Magdaléna Cigániková, Janka Prekopová,
Jarmila Kyselicová, Edita Lacová, Tatiana Škundová
Obsah: Zhodnotenie aktivity 3.1. a jej výsledky potrieb tvorby metodického materiálu pre jednotlivé predmety ŠkVP.
 


Tvorba metodických listov pre vyučovanie informatiky v 6. ročníku – Informácie okolo nás (Textové editory)
Dátum: 1.2.2010
Prítomní: Tatiana Škundová, Richard Malák, Zdenka Bujnová, Miloš Jurč
Obsah: Stretnutie sa uskutočnilo za účelom tvorby metodických listov pre vyučovanie informatiky v 6. ročníku – Informácie okolo nás (Textové editory). Spolu sme vytvorili dva metodické listy, ktoré sa dajú využiť na vyučovaní informatiky v 6. alebo aj 5. ročníku. Prvý metodický list má názov Tvorba veselého príbehu a referátu a je zameraný na tvorbu žiackych projektov. Druhý metodický list má názov Tvorba jednoduchých reklamných textov, je zameraný na prácu podľa predlohy a pokynov. Žiaci si precvičia prácu s textovými editormi a oboznámia sa so zásadami tvorby referátov, reklmných textov, literárnych príbehov.
 


Návrhy pre vypracovanie metodických listov v jednotlivých predmetoch.
Dátum: 1.2.2010
Prítomní: Tatiana Škundová, Richard Malák, Zdenka Bujnová, Miloš Jurč
Obsah: Stretnutie sa uskutočnilo za účelom návrhov tvorby metodických listov pre vyučovanie v jednotlivých predmetoch, ktoré sú súčasťou tohto projektu. Po stretnutiach, na ktorých boli vybrané konkrétne témy v konkrétnom premete, ročníku a tematickom celku sme sa po viacerých úvahach zhodli na forme a obsahu. Metodické listy budú tvorené tak, aby vybrané pomôcky boli náležite využité a overovanie dostatočne splnilo aj dosiahnutie stanoveného cieľa
 


Návrh tém pre vypracovanie metodických listov v 6. ročníku v predmete chémia v 1.-2. tematickom celku
Dátum: 2.2.2010
Prítomní: Tatiana Škundová, Richard Malák, Zdenka Bujnová, Miloš Jurč
Obsah: Stretnutie sa uskutočnilo za účelom návrhu tém na tvorbu metodických listov pre vyučovanie chémie v 6. ročníku. V 1.-2. tematickom celku bola vybraná téma Objavovanie chémie v našom okolí a metodické listy budú vypracované na témy: Chémia ako veda, Chemická výroba, Prírodné surovniny a Chemické laboratórium. Druhá téma je Skúmanie vlastností látok, na ktorú bude vypracovaný aj metodický list. Cieľom je zapojiť žiakov do poznávanie chemického laboratória, do poznávaní prírodných surovín ako aj ich využitia v každodennom živote
 


Návrh tém pre vypracovanie metodických listov v 6. ročníku v predmete chémia v 3.-4. tematickom celku
Dátum: 3.2.2010
Prítomní: Tatiana Škundová, Richard Malák, Zdenka Bujnová, Miloš Jurč
Obsah: Stretnutie sa uskutočnilo za účelom návrhu tém na metodických listov pre vyučovanie chémie v 6. ročníku. V 3.-4. tematickom celku bola vybraná téma Chemické čisté látky a zmesi. Metodické listy budú vypracované na témy: Vodné roztoky a Metódy oddeľovania zložiek zmesí. Druhá téma je Látky nevyhnutné pre náš život: voda a vzduch. Dva metodické listy sa budú venovať vode, jeden list vzduchu a daľší Tvorbe projektov- voda vzduch. Cieľom je lepšie pochopenie a praktické oboznámenie s látkami dôležitnými pre zachovanie života
 


Tvorba metodických listov pre vyučovanie informatiky v 6. ročníku – Informácie okolo nás (Textové editory) Tvorba tabuliek v programe MS Office Word (1.časť)
Dátum: 15.2.2010
Prítomní: Tatiana Škundová, Richard Malák, Zdenka Bujnová, Miloš Jurč
Obsah: Stretnutie sa uskutočnilo za účelom tvorby metodických listov v 6. ročníku pre vyučovanie informatiky v 6. ročníku – Informácie okolo nás (Textové editory). Vytvorili sme 1. časť metodického listu, ktorý bude zameraný  na tvorbu jednoduchých tabuliek  v programe Microsoft Office Word 2007 (alebo 2003). Metodický list sa môže využiť na vyučovaní informatiky v 5., 6. alebo aj vo vyššom ročníku. V našej práci v tomto prípade maximálne preferujeme medzipredmetové vzťahy vo vyučovaní informatiky (najmä dejepis a geografia).
 


Tvorba metodických listov pre vyučovanie informatiky v 6. ročníku – Informácie okolo nás (Textové editory) Tvorba tabuliek v programe MS Office Word (2. časť)
Dátum: 16.2.2010
Prítomní: Tatiana Škundová, Richard Malák, Zdenka Bujnová, Miloš Jurč
Obsah: Stretnutie sa uskutočnilo za účelom tvorby metodických listov v 6. ročníku pre vyučovanie informatiky v 6. ročníku – Informácie okolo nás (Textové editory). Vytvorili sme 2. časť tretieho metodického listu, ktorý bude zameraný  na tvorbu jednoduchých tabuliek  v programe Microsoft Office Word 2007 (alebo 2003). Metodický list sa môže využiť na vyučovaní informatiky v 5., 6. roč. alebo aj vo vyššom ročníku. Vytvorili sme tri predlohy, ktoré sú súčasťou novovytvoreného metodického listu.   Ako v prvom metodickom liste aj tu sme sa zamerali na prácu podľa predlohy a podľa pokynov.  V prípade vkladania nadpisov – Wordartu a tiež obrázkov môžu byť žiaci tvoriví. 
 


Návrh tém pre vypracovanie metodických listov pre vyučovanie informatiky v 6. ročníku
Dátum: 22.2.2010
Prítomní: Tatiana Škundová, Richard Malák, Zdenka Bujnová, Miloš Jurč
Obsah: Stretnutie sa uskutočnilo za účelom návrhu tvorby metodických listov  pre vyučovanie informatiky v 6. ročníku. Pri tvorbe metodických listov budeme pracovať v týchto tematických  okruhoch: Informácie okolo nás (Textové editory, Tabuľkové editory, Grafické editory, Prezentácie), Komunikácia prostredníctvom informačno-komunikačných technológií (Práca s digitálnou fotografiou, Emailová správa, Hľadanie v internetovom obchode, Hľadanie užitočných informácií), Princípy fungovania informačno-komunikačných technológií (Základné pojmy a princípy fungovania IKT)  a Informačná spoločnosť (Historický vývoj počítačov, Informačné technológie, Zásady bezpečnosti, Netiketa, Legálnosť používania IKT). V našej práci budeme uplatňovať najmä medzipredmetové vzťahy (dejepis, biológia, geografia, matematika, výtvarná výchova atď.) a tvorivé projektové vyučovanie.  
 


2.2. tvorba pedagogicko did. Materiálov
Dátum: 10.3.2010
Prítomní: Lacová Edita, Prekopová Jana, Kyselicová Jarmila, Strnádová Slávka, Bašnárová Ľudmila
Obsah: Konfrontácia rôznych foriem metodických listov/ publikovaných na infoveku, v kafomete,... / zjednotenie základných požiadaviek pri tvorbe didaktických materiálov. Uvádzanie všetkých zdrojov. Chýba nám požadovaná odborná literatúra, ktorú sme v pomôckach žiadali. Využiteľnosť plánovanej did. techniky, pomôcok- pamätať nato! Aktivity 2.2. sa budú realizovať pod vedením Mgr. Bujnovej. 
 


Vyhľadávanie, prezeranie a analýza metodických listov získaných z internetu prípadne z iných zdrojov
Dátum: 1.4.2010
Prítomní: Tatiana Škundová, Richard Malák, Zdenka Bujnová, Miloš Jurč
Obsah: Stretnutie sa uskutočnilo za účelom vyhľadávania, prezerania a analýzy vzorových metodických listov z internetu, pričom sme sledovali najmä formálnu stránku týchto metodických listov. Prezerali a analyzovali sme tiež metodické listy, ktoré sú uverejnené v Kafomete. Ohľadom formálnej ale aj praktickej stránky budúcich metodických listov sme usilovne a tvorivo diskutovali. Ďalšou náplňou nášho stretnutia bolo vyhľadávanie a príprava námetov a podkladov pre spracovanie nových metodických listov, v ktorých by sme použili rôzne pomôcky a informačno-komunikačnú technológiu. Spolu sme sa pokúsili o vytvorenie jednoduchých konceptov metodických listov na PC tak, aby boli k dispozícii v elektronickej podobe. 
 


Vyhľadávanie, prezeranie a analýza metodických listov získaných z internetu prípadne z iných zdrojov.
Dátum: 1.4.2010
Prítomní: Tatiana Škundová, Richard Malák, Zdenka Bujnová, Miloš Jurč
Obsah: Stretnutie sa uskutočnilo za účelom vyhľadávania, prezerania a analýzy vzorových metodických listov z internetu, pričom sme sledovali najmä formálnu stránku týchto metodických listov. Prezerali a analyzovali sme tiež metodické listy, ktoré sú uverejnené v Kafomete. Ohľadom formálnej ale aj taktickej stránky budúcich metodických listov sme usilovne a tvorivo diskutovali. ďalšou náplňou nášho stretnutia bolo vyhľadávanie a príprava námetov a podkladov pre spracovanie nových metodických listov, v ktorých by sme použili rôzne pomôcky a informačnú- komunikačnú technológiu. Spolu sme sa pokúsili o vytvorenie jednoduchých konceptov metodických listov na PC tak, aby boli k dispozícií elektronické podobe. 
 


Stretnutie riadiaceho personálu
Dátum: 16.6.2010
Prítomní: Ferdinand Brunovský, Soňa Chalúpková, Branislav Kvasnica
Obsah: Riadiaci personál projektu sa stretol na pracovnom stretnutí v Dubnici nad Váhom za účelom stanovenie ďalšieho postupu realizácie projektu. Bol prehodnotení priebežný stav plnenia cielov projektu, čerpania rozpočtu, plnenie meratelných ukazovateľov atď. V súvislosti so zmenou na pozícií projektového manažéra projektu, resp. štatudárneho zástupcu prijímateľa sa prejednali spôsoby zefektívnenia spolupráce a procesou v rámci projektu. Zároveň boli prejednané zmeny a potreby vyplývajúce z vydania novej ,,Príručky pre prijímateľa" verzie 4.0 a ,,Usmernenia pre prijímateľa k realizácií opatrení v oblasti informovania a publicity- operačný program Vzdelávanie".
 


Školenie 1. časť - Východiská a detaily reformy vzdelávania, projektové vyučovanie a alternatívne formy vzdelávania
Dátum: 4.10.2010
Prítomní: 21 pedagogoických zamestnancov školy
Obsah: Stav pred reformou vzdelávania- snahy riaditeľov a učiteľov. Prínos reformy vzdelávania- rozvíjanie kľúčových kompetencií, zmena prístupu a obsahu vzdelávania, zrušenie direktívneho spôsobu určovania obsahu vzdelávania, posilnenie autonómie a zodpovednosti škôl za vlastnú ponuku vzdelávania. Nová dimenzia kontroly a hodnotenia kvality výchovy a vzdelávania škôl, dvojúrovňový model vzdelávacích programov, štátne vzdelávacie programy, školské vzdelávacie programy. Hlavné princípy tvorby Štátneho vzdelávacieho programu, aktuálna ponuka akraditovanýh vzdelávacích programov, kreditný systém.
Projekt ESF Školenie


Školenie 3 - Využitie počítačových učební pre inovatívny spôsob výučby jazykov
Dátum: 11.10.2010
Prítomní: 21 pedagogoických zamestnancov školy
Obsah: Multimediálne počítače, dataprojektor. Práca s audio nahrávkami, uchovávanie audio nahrávok v počítači: - Vyhľadávanie v internetovom prehľiadači. - Sľahovanie súborov z internetu. Inštalácia špecializovaného softvéru do počítača. Práca so softvérom Hot Paratoes.
Projekt ESF Školenie


Školenie 2. časť - Východiská a detaily reformy vzdelávania, projektové vyučovanie a alternatívne formy vzdelávania
Dátum: 18.10.2010
Prítomní: 21 pedagogoických zamestnancov školy
Obsah: Teoretická analýza projektového vyučovania, princípy projektového vyučovania, druhy projektov, plánovanie projektov, úloha učiteľa v projektovom vyučovaní. Štruktúra projektu, realizácia projektu, hodnotenie výsledkov, spätná väzba, návrh tém a tvorba projektov, spracovanie vlastného návrhu z vybranej témy, porovnanie projektového a tradičného vyučovania. Didaktické testy a ich tvorba- druhy testov, testy absolútneho výkonu(CR-testy), typy testovaných úloh, formulácia testovaných úloh, pravidlá pri tvorbe testovaných úloh, práca v skupinách.
Projekt ESF Školenie


Školenie 4 - Moderné učebné pomôcky a materiály
Dátum: 29.10.2010
Prítomní: 21 pedagogoických zamestnancov školy
Obsah: Moderné učebné pomôcky (počítač, dataprojektor, fotoaparát, videokamera, skener) a ich využitie pri vyučovaní. Moderné učebné materiály(multimediálne prezentácie, elektronické dokumenty, digitálne foto a video), ich vytváranie a využitie na vyučovaní aj v domácej príprave žiakov. Práca s interaktívnou tabuľou- vytváranie dokumentov, kreslenie, vkladanie geometrických tvarov, vkladanie obrázkou, vkladanie médií.
Projekt ESF Školenie


Stretnutie tímu prierezových tém
Dátum: 02.11.2010
Prítomní: Čellárová Eugénia, Drieniková Eva, Palacková Janka.
Obsah: Analýza vypracovaných materiálov. Spoločná konzultácia tematických celkov jednotlivých prierezových tém a ich začlenenie do ŠkVP pre primárne a sekundárne vzdelávanie. Vymedzenie rozsahu práce na november.
 


Spoločné stretnutie k diskusii návrhov inovácií učebných plánov a osnov predmetov školského vzdelávacieho programu dotknutý na primárnom stupni ZŠ v 1., 2., a 3. ročníku.
Dátum: 03.11.2010
Prítomní: Lacová Edita,Floreková Edita, Kyselicová Jarmila, Strnádová Slávka, Bašnárová Ľudmila
Obsah: Spoločné stretnutie k diskusii návrhov inovácií učebných plánov a osnov predmetov školského vzdelávaciého programu dotknutých na primárnom stupni ZŠ v 1., 2., a 3. ročníku.
 


Spoločné stretnutie k diskusii návrhov učebných plánov a osnov prierezových tém- Človek a život.
Dátum: 04.11.2010
Prítomní: Palacková  Jana, Lacová Edita, Škundová Tatiana
Obsah: Spoločné stretnutie k diskusii návrhov tvorby učebných plánov a osnov prierezových tém- Človek a život. V tejto prierezovej téme bude tvoriť gro ochrana životného prostredia z pohľadu celosvetového a špecifikovanej na náš región tzn. enviromentálna výchova. Diskusie o návrhoch spracovania učebných osnou, obsahového a výkonového štandardu v dotknutých ročníkoch primárneho a sekundárneho vzdelávania. Diskusia o spôsoboch a formách a metódach zavedenia prierezovej témy do učebných predmetov školského vzdelávacieho programu. Ukážky inplemenácie prierezovej témy v iných školách, v štátnom vzdelávacom programe...
 


Spoločné stretnutie diskusií návrhov tvorby učebných plánov a osnov prierezových tém- Človek v spoločenstve
Dátum: 05.11.2010
Prítomní: Čellárová Eugénia, Lacová Edita, Škundová Tatiana
Obsah: Spoločné stretnutie diskusií návrhov tvorby učebných plánov a osnov prierezových tém- Človek v spoločenstve. K tejto prierezovej téme budeme tvoriť gro multikultúrna výchova z celosvetového pohľadu a špecifikovaná na náš región tzv. naše zvyky a tradície. Diskusie o návrhoch, spracovanie učebných osnov teda obsahového a výkonového štandardu v dotknutých ročníkoch primárneho a sekundárneho vzdelania. Diskusia o spôsoboch a formách a metódach zavedenia prierezovej témy do učebných predmetov školského vzdelávacieho programu. Ukážky implementácie prierezovej témy v iných školách, v štátnom vzdelávacom programe...
Projekt ESF Prezentacia


Spoločné stretnutie k diskusii návrhov tvorby učebných plánov a osnov prierezových tém- Dopravná výchova
Dátum: 08.11.2010
Prítomní: Kyselicová Jarmila, Lacová Edita
Obsah: Spoločné stretnutie k diskusii návrhov tvorby učebných plánov a osnov prierezových tém-Dopravná výchova. K tejto prirezovej téme na prvom stupni sa venujeme 1Vh týždenne v 1. a 2. ročníku a 0,5Vh týždenne v 3. ročníku- teda ako samostaný učebný predmet. V 5., 6., 7., ročníku bude téma zaradená do dotknutých predmetov školského vzdelávacieho programu sekundárneho vzdelávania. Diskusia o návrhoch spracovania učebných osnov, teda obsahového a výkonového štandartu v dotknutých ročníkoch primárneho a sekundárneho vzdelania. Diskusia o spôsoboch, formách a metódach zavedenia prierezovej témy do učebných predmetov školského vzdelávacieho programu. Ukážky implementácie prierezovej témy v iných školách, štátnom vzdelávacom prgrame...
 


Spoločné stretnutie k diskusii návrhov tvorby učebných plánov a osnov prierezových tém- Ochrana človeka a zdravia
Dátum: 09.11.2010
Prítomní: Drieniková Eva, Lacová Edita, Škundová Tatiana
Obsah: Spoločné stretnutie k diskusii návrhov tvorby učebných plánov a osnov prierezových tém- Ochrana človeka a zdravia. V tejto prierezovej téme bude tvoriť gro osobnostný a sociálny rozvoj zameraní na závisloti a účelové cvičenia na sekundárnom stupni ZŠ a didaktické hry na primárnom stuni ZŠ. Diskusia o návrhoch spracovania učebných osnov, teda obsahového výkonového štandardu v dotknutých ročníkoch primárneho a sekundárneho vzdelania. Diskusie o spôsoboch, formách a metódach zavedenia prierezovej témy do učebných predmetov školského vzdelávacie programu. Ukážky implementácie prirezovej témy v iných školách, v štatnom vzdelávacom programe,...
 


Školenie 2 - Využitie modernej didaktickej techniky a dataprojektora vo vyučovacom procese, tvorba prezentačných listov, práca v interaktívnom SW prostredí 1. časť
Dátum: 15.11.2010
Prítomní: 21 pedagogoických zamestnancov školy
Obsah: Moderná didaktická technika, dataprojektor. Základy tvorby prezentačných listov- návrh, spracovanie, výstupy. Špecializované elektronické publikácie a ich využitie v rámci vyučovacích hodín. Požiadavky na vytváranie prezentačných listov a elektronických publikácií. Práca so softvérom Hot Potatoes- vytváranie rôznych testových úloh, zloženie a zobrazenie testu.
 


Spoločné stretnutie k diskusii rozpracovania, zavádzania moderných metód a foriem práce dotknutých predmetov školského vzdelávacieho programu na primárnom stupni ZŠ v 1., 2. a 3. ročníku.
Dátum: 24.11.2010
Prítomní: Lacová Edita, Floreková Iveta, Kyselicová Jarmila, Strnádová Slávka, Bašnárová Ľudmila
Obsah: Spoločné stretnutie k diskusii rozpracovania zavádzania moderných metód a foriem práce do dotknutých predmetov školského vzdelávacieho programu na primárnoms stupni ZŠ v 1., 2. a 3. ročníku. 
 


Školenie 2 - Využitie modernej didaktickej techniky a dataprojektora vo vyučovacom procese, tvorba prezentačných listov, práca v interaktívnom SW prostredí 2. časť
Dátum: 29.11.2010
Prítomní: 21 pedagogoických zamestnancov školy
Obsah: Pokročilejšie úpravy fotografií- kopírovanie, vkladanie filtrov, zmena rozmerou, kompresia, odstránenie efektu červených očí, vloženie textu. Popis formátov videa. Základný popis videokamery. Práca s kamerou a nahrávanie videa. Prenos videa do počítača. Práca s autonahrávkami, uchovávanie audio nahrávok v počítači. 
 


Školenie 5 - Využitie fotoaparátu a videokamery
Dátum: 6.12.2010
Prítomní: 21 pedagogoických zamestnancov školy
Obsah: Využitie fotoaparátu a videokamery vo vyučovacom procese. Digitálne formáty fotografii, digitálne formáty videa. Práca so softvérom Windows Movie Maker- vloženie videa, strihanie, vkladanie prechodov medzi klipmi, vloženie zvuku. Vytvorenie filmu z fotografií. Uloženie hotového filmu.
 


Školenie 6 - Základy, spôsoby, formy práce v oblati dramatickej výchovy
Dátum: 13.12.2010
Prítomní: 21 pedagogoických zamestnancov školy
Obsah: Dramatická tvorba a jej využitie vo vyučovacom procese. Základné režisérske postupy. Pohyb po javisku a hlasový prejav. Základy scénickej tvorby. Tvorba scenára. Práca s hercami. Dramatická tvorba a svetlo. Hudba ako súčasť dramatickej tvorby.
 


Prehodnotenie návrhov pedagogicko- metodických materiálov pre predmety informatiky 5. a 6. ročník. A pre predmet matematika pre 7. ročník.
Dátum: 14.12.2010
Prítomní: Tatiana Škundová, Miloš Jurč
Obsah: Stretnutie sa uskutočnilo z dôvodu prehodnotenia pedagogicko-metodických materiálov. Pre predmet Informatika boli vypracované metodické listy 1.- 2. EXCEL pre 5. a 6. ročník. A metodické listy pre 3.-4. EXCEL a prezentácie Imagine pre 6. ročník. Pre predmet Matematika boli zasa vypracované prezentácie Obvod, Obsah štvorca a Obvod, Obsah obdĺžnika s použitím v 6. ročníku. Tieto materiály sme prekonzultovali, prehodnotili a doplnili, aby boli v súlade so ŠVP, ale hlavne, aby napomáhali rozvoju netradičných foriem vyučovania vo vučovacom procese.
 


Organizácia pedagogických zamestnancov, pri zosúlaďovaní a prepájaní učiva jednotlivých dotknutých predmetov prierezovou témou, ako integrovanej súčasti vzdelávacích oblastí a vhodných predmetov.
Dátum: 24.02.2011
Prítomní: Eugénia Čellárová, Eva Drieniková,  Janka Palacková, Kyselicová Jarmila, Janka Palacková, Lacová Edita, Škundová Tatiana
Obsah: Organizácia pedagogických zamestnancov, pri zosúlaďovaní a prepájaní učiva jednotlivých dotknutých predmetov prierezovou témou, ako integrovanej súčasti vzdelávacích oblastí a vhodných predmetov.
 


Predloženie vypracovaných materiálov k nahliadnutiu, následná špecifikácia požiadaviek na odstránenie nedostatkov, na doplnenie
Dátum: 1.03.2011
Prítomní: Lacová Edita, Kyselicová Jarmila,  Ľudmila Bašnárová
Obsah: Spoločné stretnutie za cieľom predloženia vypracovaných materiálov, konkrétne ŠkVP predmetov 2. ročníka primárneho vzdelania: Slovenský jazyk, Dramatická výchova, Telesná výchova p. Bašnárová, a Dopravná výchova v 1,, 2. a 3. ročníku primárneho vzdelania, p. Kyselicová.
Zjednotenie formy a úprava dotknutých ŠkVP.
 


Predloženie vypracovaných materiálov k nahliadnutiu, následná špecifikácia požiadaviek na odstránenie nedostatkov, na doplnenie
Dátum: 3.03.2011
Prítomní: Lacová Edita, Kyselicová Jarmila,  Ľudmila Bašnárová
Obsah: Spoločné stretnutie za cieľom predloženia vypracovaných materiálov, konkrétne ŠkVP predmetov 3. ročníka primárneho vzdelania: Slovenský jazyk, Dramatická výchova, Telesná výchova, Matematika a ŠVP ohľadom začlenenia prierezových tém v predmetoch  Vlastiveda, Hudobná výchova, Výtvarná výchova, Infromatická výchova. Zjednotenie formy a úprava dotknutých ŠkVP. Následná špecifikácia požiadaviek na odstránenie nedostatkov, na doplnenie.
 


Predloženie vypracovaných materiálov k nahľadnutiu, následná špecifikácia požiadaviek na odstránenie nedostatkov, na doplnenie,...
Dátum: 4.03.2011
Prítomní: Lacová Edita, Ľudmila Bašnárová, Floreková Iveta
Obsah: Spoločné stretnutie za cieľom predloženia vypracovaných materiálov, konkrétne ŠkVP predmetov 1. ročníka primárneho vzdelania: Slovenský jazyk, Dramatická Výchova, Telesná výchova, Prírodoveda, Informatická výchova a ŠVP ohľadom začlenenia prirezových tém v predmetoch Matematika, Hudobná výchova, Výtvarná výchova, Zjednotenie formy a úprava dotknutých ŠkVP. Následná špecifikácia požidaviek na odstránenie nedostatkov, na doplnenie.
 


Stretnutie Pg. Zamestnancov ohľadom zjednotenia názvov, formy a úpravy začlenenia prierezových tematík do vzdelávacích programov vyučovacích predmetov 1., 2.,3. ročníka primárneho vzdelávania a 5., 6., 7. ročníka nižšieho sekundárneho vzdelania.
Dátum: 21.03.2011
Prítomní: Edita Lacová, Tatiana Škundová, Jarmila Kyselicová,
Slávka Strnádová, Ľudmila Bašnárová, Eugénia Čellárová,
Eva Drieniková, Jana Palacková
Obsah: Stretnutie Pg. Zamestnancov ohľadom zjednotenia názvov, formy a úpravy začlenenia prirezových tematík do vzdelávacích programov vyučovacích predmetov 1., 2., 3. ročníka primárneho vzdelávania a 5.,6.,7. ročníka nižšieho sukundárneho vzdelávania.
 


Analýza a vyhodnotenie vytvorených a overených pedagogicko-didaktických materiálov pre predmety Matematika a Informatika
Dátum: 21.04.2011
Prítomní: Miloš Jurč, Richard Malák
Obsah: Stretnutie sa uskutočnilo z  dôvodu overovania a následného vyhodnotienia pedagogicko- didaktických materiálov. Na stretnutí  sme porovnávali a konzutovali jednotlivé hodnotiace listy a tiež jednotlivé prezentácie. Konzultácie sa týkali materiálov vytvorených pre predmety Matematika a Informatika. V predmete Informatika sme analyzovali vytvorené prezentácie Základy Powerpointu, Internet a jeho služby. V predmete Matematika sme analyzovali a porovnávali prezentácie zamerané na geometricky zamerané témy, ktoré pravidelne žiakom robia najväčšie problémy: Obvod, obsah štvorca, Obvod,obsah obdĺžnika a Obvod, obsah mnohouholníka s použitím v 6. ročníku ale aj v 7. ročníku. Aj ďalšie overované prezentácie boli zamerané geometricky: Uhly, Objem kocky a kvádra, Povrch kocky a kvádra, Uhly v trojuholníku. Uvedené prezentácie sme vytvorili a overili za účelom zlepšenia rovinnnej a priestorovej predstavivosti a orientácie. Sú veľmi vhodné a zodpovedajú našej predstave o modernom a názornom vyučovaní matematiky. Veľa času sme venovali analýze a hlavne využití prezentácie Základy kombinatoriky, kde sú pomocu informačno-komunikačných technológií vysvetlené a rozanalýzované základné princípy a postupy v kombinatorickom a logickom myslení. V závere našich konzultácií sme pomocou iných pomôcok a informačno-komunikačných technológií prakticky skúšali, čo by sa dalo na analyzovaných pedagogicko-didaktických materiálov vylepšiť.
 


Prehodnotenie prierezových tém a zaradenie do vzdelávacích programov
Dátum: 5.05.2011
Prítomní: Tatiana šundová, Richard Malák, Miloš Jurč, Eva Drieniková,
Jana Palacková, Eugénia Čellárová
Obsah: Stretnutie sa konalo ohľadom prehodnotenia vypracovaných prirezových tém- Človek a život, Ochrana života a zdravia, Človek v spoločenstve a zaradenie prirezových zložiek do jednotlivých vyučovacích predmetov v rámci ŠVP a ŠkVP. Dohodli sme sa na jednotnej forme zápisu, ktorý bude súčasťou vzdelávacích programov. Tieto témy boli ponúknuté aj ostatným vyučujúcim, ktorý ich môžu využívať v rámci jednotlivých tématických celkov ako aj konkrétnych tém.