Rozvoj prírodovedných predmetov v modernej škole


AKTIVITA č.1
Názov aktivity:
1.1 Tvorba a inovácia vzdelávacieho programu školy
Cieľ aktivity: Obsahová reforma na úrovni školského vzdelávacieho programu spĺňajúca požiadavky reformy vzdelávania, inovovaný učebný plán a učebné osnovy, modernizácia učebných pomôcok  a nástrojov.
Popis aktivity: V rámci aktivity sa budú realizovať najmä nasledujúce činnosti:
-    zhodnotenie školského vzdelávacieho programu (ďalej len „ŠkVP“) po prvom roku realizácie, pomenovanie potrieb jeho zmien a úprav,
-    tvorba školského vzdelávacieho programu pre druhé ročníky primárneho a sekundárneho stupňa, inovácia ŠkVP pre prvé ročníky na základe skúseností z predchádzajúcej realizácie,
-    organizovanie pedagogických zamestnancov pri špecifikovaní požiadaviek na didaktické pomôcky a učebné materiály k jednotlivým predmetom dotknutých ŠkVP v nadväznosti na navrhované učebné osnovy,
-    výber a obstaranie didaktickej techniky/zariadení, IKT a SW nástrojov pre nové metódy vzdelávania,
-    sledovanie implementácie ŠkVP, vyhodnocovanie skúseností, pomenovanie slabých stránok, hľadanie odpovedajúcich opravných prostriedkov,
-    vyhodnotenie ŠkVP po druhom roku realizácie, pomenovanie potrieb jeho zmien a úprav, vyhodnotenie postojov žiakov, očakávaní rodičov a podnetov zástupcov zamestnávateľov z regiónu, hľadanie možností na riešenie ich požiadaviek na reformovanie vzdelávacieho procesu,
-    tvorba ŠkVP pre ďalšie ročníky primárneho a sekundárneho stupňa, dopĺňanie učebných pomôcok a didaktickej techniky,
-    sledovanie implementácie ŠkVP a jeho prepojenosti a nadväznosti na štátny vzdelávací program a celkovú líniu reformy vzdelávania a jeho obsahu.
Cieľová skupina: Dotknutou cieľovou skupinou sú všetci žiaci strednej školy postupne vchádzajúci do reformy vzdelávania na Slovensku so špecifikáciou uvedenou v bode C2 tohto podrobného opisu projektu (1., 2., 3. ročník primárneho stupňa a 5., 6., 7. ročník sekundárneho stupňa, a pri tvorbe ŠkVP aj 4. a 8. ročník v závere aktivity).
Nepriamou cieľovou skupinou sú žiaci ostatných vyšších ročníkov, ktorí budú môcť tiež využiť obstarané moderné učebné pomôcky a zariadenia pre inovatívne metódy vzdelávania.
Výstupy aktivity: Výstupom tejto aktivity sú
-    zmeny a doplnky školského vzdelávacieho programu,
-    aktualizácie učebného plánu školy,
-    revidované učebné osnovy v rozsahu školského vzdelávacieho programu,
-    moderné učebné pomôcky a nástroje

 AKTIVITA č.2
Názov aktivity:
2.1 Realizácia školení a kurzov pedagogických zamestnancov.
Cieľ aktivity: Vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy pre získanie znalostí, skúseností a nových kompetencií využiteľných pri obsahovej prestavbe vzdelávania.
Popis aktivity: V rámci aktivity sa pod dohľadom odborného garanta aktivity budú realizovať najmä nasledujúce školenia pedagogických zamestnancov školy:
-    východiská a detaily obsahovej reformy vzdelávania, zahraničné skúsenosti z obdobných reformných krokov, odporúčania pre inováciu kurikula,
-    projektové vyučovanie a alternatívne formy vzdelávania,
-    využitie modernej didaktickej techniky, dataprojektora a interaktívnej tabule vo vyučovacom procese, tvorba prezentačných listov
-    vhodné elektronické publikácie pre jednotlivé vyučujúce predmety, práca v interaktívnom SW prostredí,
-    využitie počítačových učební pre inovatívny spôsobov výučby jazykov a IKT, nástroje učiteľa pri zdieľaní a riadení viacerých žiackych PC staníc.,
-    moderné učebné pomôcky a učebné materiály.
-    kurz využitia fotoaparátu a video kamery,
-    kurz o základoch, spôsoboch, formách práce v oblasti dramatickej výchovy.
Cieľová skupina: pedagogickí zamestnanci školy
Počet osôb cieľovej skupiny: 15
Výstupy aktivity: Výstupom tejto aktivity sú
-    získané znalosti a skúsenosti pedagogických zamestnancov školy o možnostiach využitia IKT, výukových SW nástrojov a o moderných učebných pomôckach a nástrojov,
-    získané znalosti a skúsenosti pedagogických zamestnancov školy o východiskách a detailoch reformy vzdelávania a možnostiach využitia zahraničných skúseností vo vyučovacom procese,
-    nové spôsobilosti pedagogických zamestnancov školy

 AKTIVITA č.3
Názov aktivity:
2.2 Tvorba pedagogicko-didaktických materiálov, teoretická a praktická výučba.
Cieľ aktivity: Uplatnenie získaných vedomostí o možnostiach nasadenia moderných učebných pomôcok a materiálov do vyučovacieho procesu, overenie vytvorených pedagogicko-didaktických materiálov.
Popis aktivity: V rámci aktivity sa budú realizovať najmä nasledujúce činnosti:
-    tvorba pedagogicko-didaktických materiálov pedagogickými zamestnancami školy, najmä metodík výučby, prezentačných listov, pracovných materiálov k využitiu moderných učebných materiálov a didaktických pomôcok vo vyučovaní jednotlivých predmetov ŠkVP,
-    výber a obstaranie vhodných pedagogicko-didaktických materiálov z externých zdrojov,
-    overovanie vhodnosti vytvorených, či obstaraných pedagogicko-didaktických materiálov vo vyučovacom procese,
-    zapracovanie skúseností z prvotného nasadenia a úprava pedagogicko-didaktických materiálov.
Cieľová skupina: pedagogickí zamestnanci školy
Počet osôb cieľovej skupiny: 8
Výstupy aktivity: Výstupom tejto aktivity sú
-    inovované pedagogicko-didaktické materiály a metodické príručky výučby,
-    overenie formy, metodiky a časového rámca, ako aj obsahu inovatívnych prvkov
-    podnety na zmeny a doplnky učebných osnov školského vzdelávacieho programu

 AKTIVITA č.4
Názov aktivity:
3.1 Zavádzanie prierezových tém a nových foriem vyučovania, teoretická a praktická výučba.
Cieľ aktivity: Širšie využitie rôznych foriem a učebných techník, posun vzdelávania od obsahu (čo chceme naučiť) k zdôrazneniu cieľa (prečo to chceme žiakov naučiť).
Popis aktivity: V rámci aktivity sa budú realizovať najmä nasledujúce činnosti:
-    rozhodnutie o spôsobe a času realizácie prierezových tém Človeka život, Človek v spoločenstve, Ochrana človeka a zdravia a Dopravná výchova ako integrovanej súčasti vzdelávacích oblastí a vhodných predmetov, alebo ako samostatného učebného predmety, či alternatívnou aktivizujúcou formou vzdelávania,
-    tvorba učebných osnov prierezovej tém a aktivizujúcich foriem vzdelávania, návrhy na zmeny a doplnky ŠkVP,
-    organizovanie pedagogických zamestnancov pri zosúlaďovaní a prepájaní učiva jednotlivých dotknutých predmetov prierezovou témou,
-    výber a obstaranie vhodnej didaktickej techniky/zariadení, IKT a SW nástrojov pre nové formy vzdelávania,
-    tvorba pedagogicko-didaktických materiálov, či ich obstaranie z externých zdrojov,
-    zhodnotenie úspešnosti a účinnosti realizácie prierezovej témy a zavádzania aktivizujúcich foriem vyučovania na podporu rozvoja osobnosti a tvorivosti žiakov.
Cieľová skupina: žiaci 3 a 6.ročníka základnej školy
Počet osôb cieľovej skupiny: 40
Výstupy aktivity: Výstupom tejto aktivity sú
-    inovované pedagogicko-didaktické materiály pre prierezové témy a nové formy vzdelávania,
-    moderné učebné pomôcky a nástroje,
-    overenie formy, metodiky a časového rámca, ako aj obsahu inovatívnych prvkov,
-    podnety na zmeny a doplnky učebných osnov a vzdelávacieho programu školy.