Rozvoj prírodovedných predmetov v modernej škole


MATEMATIKA

DIDAKTICKÉ MATERIÁLY

Štvorec (prezentácia), Obdĺžnik (prezentácia), Mnohouholník (prezentácia),
Kombinatorika (prezentácia), Objem kocky a kvádra (prezentácia),
Povrch kocky a kvádra (prezentácia), Uhly (prezentácia),
Susedné a vrcholové uhly (prezentácia), Uhly v trojuholníku (prezentácia), Grafické spracovanie údajov (prezentácia), Hlavolamy (prezentácia)


BIOLÓGIA

DIDAKTICKÉ MATERIÁLY

Článkonožce hmyz (prezentácia), Huby s plodnicou (prezentácia),
Iné huby a lišajníky (prezentácia), Jednobunkové organizmy (prezentácia),
Kvet (prezentácia), List (prezentácia), Stonka (prezentácia),
Mnohobunkové organizmy (prezentácia), Plod a semeno (prezentácia),
Stavba tela kvitnúcich rastlín (prezentácia), Stavba tela nekvitnúcich rastlín (prezentácia),
Vírusy a baktérie
(prezentácie), Dýchacia sústava človeka (prezentácia),
Koža človeka (prezentácia), Poranenia kože (prezentácia),
Poškodenia tráviacej sústavy človeka (prezentácia), Tráviaca sústava-človek (prezentácia),
Vitamíny (prezentácia), Vplyv ovzdušia na dýchaciu sústavu človeka (prezentácia),
Vylučovacia sústava-človek (prezentácia), Nervová sústava-človek (prezentácia),
Cicavce-rozdelenie a význam (prezentácia), Lesné zvieratá (prezentácia),
Rastlinná a živočíšna bunka (prezentácia), Vtáky žijúce na poliach a lúkach (prezentácia),
Živočíchy s článkovaným telom-článkonožce (prezentácia), Ľudské telo (prezentácia),


INFORMATIKA

DIDAKTICKÉ MATERIÁLY

  História PC (prezentácia), Hardware (prezentácia), Software (prezentácia),
  Grafické editory (prezentácia), Zoner Callisto (prezentácia), Imagine (prezentácia),
  WORD1
(pracovný list), WORD2 (pracovný list), WORD3 (pracovný list),
  WORD4 (pracovný list)  WORD5 (pracovný list), WORD6 (pracovný list),
  EXCEL1 (pracovný list),  EXCEL2 (pracovný list), EXCEL3 (pracovný list),
  EXCEL4 (pracovný list),  Internet a jeho služby (prezentácia),
  Základy fotografovania (prezentácia),Základy Powerpoint (prezentácia)


CHÉMIA

DIDAKTICKÉ MATERIÁLY

Chemická výroba (prezentácia), Prírodné suroviny (prezentácia), Chemický dej (prezentácia)
Hasenie horiacich látok (prezentácia), Chemicky čistá látka a zmes (prezentácia),
Oddeľovanie zložiek zmesí (prezentácia), Skleníkový efekt (prezentácia),
Chemická reakcia (prezentácia), Biokatalyzátory (prezentácia), Voda (prezentácia), Pitná voda (prezentácia), Vzduch (prezentácia), Kyslé dažde (prezentácia), Ozónová vrstva (prezentácia), Exotermické a endotermické reakcie (prezentácia), Faktory ovplyvňujúce rýchlosť chemickej reakcie (prezentácia)


FYZIKA

DIDAKTICKÉ MATERIÁLY

Vlastnosti kvapalín (prezentácia), Vlastnosti pevných látok (prezentácia),
Vlastnosti plynov (prezentácia), Využitie vlastnosti kvapalín (prezentácia),


GEOGRAFIA

DIDAKTICKÉ MATERIÁLY

Mesiac-prirodzená družica Zeme (prezentácia)


PRIEREZOVÉ TÉMY

DIDAKTICKÉ MATERIÁLY

Ochrana života a zdravia:

Tvary zemského povrchu (prezentácia), Uštipnutie (prezentácia),
Závislosť na počítačových hrách
(prezentácia), Nelegálne drogy (prezentácia),
Škodlivé návykové látky
(prezentácia), Ako sa správať v prírode (prezentácia),
Jedovaté huby (prezentácia), Jedovaté rastliny (prezentácia),

Dopravná výchova:

Riešenie križovatiek (prezentácia), Základné dopravné značky (prezentácia)

Environmentálna výchova:

Kolobeh vody v prírode (prezentácia), Les (prezentácia), Význam lesa (prezentácia), Odlesňovanie (prezentácia), Znečistenie ovzdušia (prezentácia),
Skleníkový efekt (prezentácia),

Multikultúrna výchova:

Advent (prezentácia), Jarný slnovrat a veľká noc (prezentácia),
Kúpeľné miesta Slovenska (prezentácia), Osobnosti Dubnice (prezentácia),
Minerálne pramene regiónu a Slovenska (prezentácia),
Kultúrne pamiatky Dubnice (prezentácia), Vianoce (zip - po rozbalení spustiť vianoce.ppsx),
Vianoce v kultúrnom vyjadrení predkov (zip - po rozbalení spustiť vianocevkulturnom.ppsx)