Rozvoj prírodovedných predmetov v modernej škole


1. ROČNÍK

DIDAKTICKÉ MATERIÁLY

Matematika:

Sčítanie odčítanie v obore do 20 bez prechodu (prezentácia),
Slovné úlohy na sčítanie a odčítanie v obore do 20 (prezentácia)

Informatická výchova:

Detské hry (prezentácia), Internet (prezentácia),
Práca v grafickom editore Baltík (prezentácia)

Dopravná výchova:

Bicykel (prezentácia), Dopravné značky (prezentácia),
Správna chôdza po ceste po chodníku (prezentácia)

Dramatická výchova:

Dedko a repa (prezentácia), Ročné obdobia (prezentácia),
Slušné a neslušné správanie malého prváčika (prezentácia),

Slovenský jazyk:

Fialôčka - vyvodenie dvojhlásky ô (prezentácia), Päť prstov - vyvodenie ä (prezentácia),
Vyvodenie slabík de-te-ne-le di-ti-ni-li (prezentácia),
Slova so samohláskou a (prezentácia), Vyvodenie písmena P (prezentácia),

Prírodoveda:

Potrebujeme čistú vodu (prezentácia), Pozorujeme rastliny (prezentácia),
Učíme sa pozorovať zvieratá (prezentácia), Viem rozpoznať zvieratá (prezentácia),
Aké druhy hmoty poznám (prezentácia), Ako sa príroda počas roka mení (prezentácia),
Ja a moje zdravie (prezentácia)


2. ROČNÍK

DIDAKTICKÉ MATERIÁLY

Dopravná výchova:

Informatívne dopravné značky (prezentácia), Pán Čihí a slečna Hota (prezentácia),
Príkazové dopravné značky (prezentácia), Zákazové dopravné značky (prezentácia),
Cesta do školy (prezentácia)

Dramatická výchova:

Chorý medvedík (prezentácia), Líška a žeriav (prezentácia), Žabiatko (prezentácia),
Zimovisko zvierat (prezentácia),

Slovenský jazyk:

Adresa (prezentácia), Jednoslabičné slová (prezentácia),
Rozdelenie hlások (prezentácia), Rozhádzané písmena (prezentácia),
Tvrdé spoluhlásky h ch k g (prezentácia), Viacslabičné slová (prezentácia),
Dvojhlásky-Zvieratá a ich mláďatá (prezentácia),

Matematika:

Sčítanie a odčítanie v obore prechodu cez 20 (prezentácia)


3. ROČNÍK

DIDAKTICKÉ MATERIÁLY

Dopravná výchova:

Prvá pomoc (prezentácia), Vysoké napatie (prezentácia),

Dramatická výchova:

Buk lesný (prezentácia), Dub letný (prezentácia),
Pohybové hry s prvkami pantomímy
(prezentácia), Ruch na železnici (prezentácia),

Prírodoveda:

Huby (prezentácia), Mačka domáca (prezentácia), Kladka (prezentácia),
Naklonená rovina (prezentácia), Páka (prezentácia), Vzduch (prezentácia),

Slovenský jazyk:

Abeceda (prezentácia), Vybrané slová po V (prezentácia),
Vybrané slová po Z (prezentácia),

Matematika:

Bod úsečka priamka (prezentácia), Násobenie a delenie v obore do 100 (prezentácia),
Násobenie a delenie prirodzených čísel v obore do 20 (prezentácia),
Rysovanie trojuholníka (prezentácia), Zaokrúhľovanie čísel na desiatky (prezentácia)


4. ROČNÍK

DIDAKTICKÉ MATERIÁLY

Vlastiveda:

Stredné Považie (prezentácia), Slovania-naši predkovia (prezentácia),
Slovania a Veľká Morava (prezentácia), Stredné Považie-hrady a zámky (prezentácia),
Stredné Považie-Dubnica nad Váhom (prezentácia), Tatry (prezentácia)