Rozvoj prírodovedných predmetov v modernej škole


Školský vzdelávací program

Stupeň vzdelania: ISCED 1 + ISCED 2
Dĺžka štúdia: 4 + 5 rokov
Vyučovací jazyk: slovenský
Študijná forma: denná
Druh školy: štátna, plnoorganizovaná

ŠkVP pre primárny aj sekundárny stupeň vo formáte MS Word