Rozvoj prírodovedných predmetov v modernej škole


POPIS PROJEKTU

Názov projektu: Rozvoj prírodovedných predmetov v modernej škole
Kód ITMS: 26110130140
Prijímateľ: Základná škola s materskou školou Centrum II 87, Centrum II 87, 018 41 Dubnica nad
               Váhom
Proj. manažér: Mgr. Miroslav Zavacký
Oper.program: Vzdelávanie
Prioritná os: 1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1. Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2008/1.1/03-SORO
Výdavky projektu: 139 280,36 EUR
Výška NFP: 132 316,34 EUR
Trvanie projektu: 26 mesiacov (10/2009 – 12/2011)
Cieľová skupina: Žiaci školy (385 osôb)
                        Pedagogickí zamestnanci školy (15 osôb)
Cieľ projektu: Profilácia školy smerom k záujmom a vzdelávacím potrebám žiakov, požiadavkám
               rodičov a k aktuálnym a perspektívnym potrebám vedomostnej spoločnosti a trhu práce.
Špecifický cieľ 1: Profilácia školského vzdelávacieho programu, implementácia obsahovej prestavby
                        vzdelávania na ZŠ.
Špecifický cieľ 2: Inovácia obsahu a zavádzanie moderných metód vzdelávania, ďalšie vzdelávanie
                        pedagogických zamestnancov.
Špecifický cieľ 3: Posilnenie aktivizujúcich foriem vzdelávania k rozvíjaniu tvorivosti žiakov a   
                        schopnosti samostatného rozhodovania sa.