Organizačný poriadok školy

Organizačný poriadok školySmernica o slobodnom prístupe k informáciám

Organizačná smernica o slobodnom prístupe k informáciám
Ústna žiadosť o sprístupnenie informácie
Žiadosť o sprístupnenie informácie
Sadzobník
Rozhodnutie o odmietnutí sprístupniť informáciu
Vybavovanie sťažností a petícií fyzických a právnických osôbVnútorný predpis pre vybavovanie sťažností

Postup pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní a písomnom oznámení výsledku prešetrenia sťažnosti a petícií fyzických a právnických osôb v ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom vydaný v súlade so zákonom NR SR č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.

Celý dokument si môžete stiahnuť tu. V prílohe tohoto dokumentu nájdete tieto vzory tlačív:

  1. Písomný záznam o sťažnosti
  2. Postúpenie sťažnosti inému oddeleniu
  3. Výzva sťažovateľovi na spoluprácu a doplnenie informácií
  4. Zápisnica o prešetrení
  5. Oznámenie výsledku prešetrenia sťažnosti sťažovateľovi
  6. Záznam o prekontrolovaní vybavenia sťažnosti
  7. Záznam o odložení sťažnosti
  8. Zápisnica o výsledku prešetrenia podanej petície
  9. Oznámenie výsledku vybavenia petície

 Informovaný súhlas

Informovaný súhlasSpracovanie osobných údajov

Spracovanie osobných údajovSprávy o výchovno-vzdelávacej činnosti

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018 ZŠ s MŠ

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2016/2017

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2015/2016

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2014/2015

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2013/2014 ZŠ s MŠ

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2012/2013 ZŠ a MŠ

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2011/2012 MŠ

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2011/2012 ZŠ

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2010/2011

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2009/2010

 Školský vzdelávací program

ŠkVP ZŠ v školskom roku 2018/2019

ŠkVP ZŠ v školskom roku 2017/2018

ŠkVP MŠ v školskom roku 2017/2018

ŠkVP MŠ v školskom roku 2016/2017

ŠkVP ZŠ v školskom roku 2016/2017

ŠkVP v školskom roku 2015/2016

ŠkVP v školskom roku 2014/2015

ŠkVP v školskom roku 2013/2014ŠKOLSKÝ PORIADOK

Školský poriadok základnej školy

Školský poriadok materskej školy

 Vnútorná smernica

Vnútorná smernica k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v zmysle Metodického usmernenia MŠ SR č. 7/2006-R z 28.marca 2006

Smernica o oznamovaní

Smernica o dochádzke

Smernica o postupe pri školskom úrazeRada školy 2019 - 2021

 Funkcia  Titul, Meno, Priezvisko
 Zvolení  Kontakt
 predseda  Mgr. Slávka Strnadová
 zástupca učiteľov ZŠ strnadova@skolac2.sk
 podpredseda
 Zuzana Bakayová
 zástupca učiteľov MŠ 17zuzana1970@azet.sk
 členovia
 Róbert Gálik
 ostatní zamestnanci ZŠ a MŠ robert.galik@gmail.com

 Ing. Martina Bagínová
 zástupca rodičov ZŠ martinabaginova83@gmail.com
   Ing Marian Bielik  zástupca rodičov ZŠ m.bielik@volny.cz
   Martina Habánková
 zástupca rodičov ZŠ habankova.martina@gmail.com
   Anton Košťál
 zástupca rodičov ZŠ antonkostal@zoznam.com

 Adrian Gazdík
 zástupca zriaďovateľa Mesta Dca adrian.gazdik@dubnica.eu
   Mgr. Adriana Vančová
 zástupca zriaďovateľa Mesta Dca adriana.vancova@dubnica.eu
   Ing. Lukáš Bakyta
 zástupca zriaďovateľa Mesta Dca lukas.bakyta@dubnica.eu
   MUDr. Ján Tholt
 zástupca zriaďovateľa Mesta Dca jaano@pobox.skŠkolský klub detí

Výchovný program ŠKD