Profilácia materskej školy - šk. rok 2013/2014

Rok vzniku MŠ : 08. 03. 1984
Prevádzkovateľ : ZŠ s MŠ C II. 87  Dubnica nad Váhom
Vlastník majetku : Mesto, Dubnica nad Váhom

Riaditeľ ZŠ s MŠ: Mgr. Ferdinand Brunovský
Zástupkyňa pre MŠ: Janka Kadlečíková

Počet zapísaných detí : 185   

Predpokladaný počet odchádzajúcich detí do ZŠ: 61     
Počet detí s odkladom školskej dochádzky: 8
Počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v MŠ : 0        
Evidované žiadosti do MŠ : 0  
 
Špecializácia MŠ  - krúžok anglického jazyka
                         - výtvarný krúžok
                         - futbalový krúžok
                         - počítačový krúžok
                         - keramický krúžok
                         - cvičenie Pilates

Počet pedagogických zamestnancov: 16
MŠ C II 85

1.trieda : Matrtajová  Darina - matrtajova@skolac2.sk
              Hollá  Valéria - holla@skolac2.sk
2.trieda : Hradňanská Zuzana -
hradnanska@skolac2.sk
              Kubová Anna -kubova@skolac2.sk
3.trieda : Tabaková Iveta - tabakova@skolac2.sk
              Domanská  Oľga - domanska@skolac2.sk
4.trieda : Kadlečíková  Janka z.r.š. MŠ -kadlecikova@skolac2.sk
              Blahová  Anna - blahova@skolac2.sk

Elokované pracovisko na ZŠ

5.trieda : Augustiniová  Janka -
augustiniova@skolac2.sk
              Bakayová Zuzana - bakayova@skolac2.sk
6.trieda : Ing. Sabatková Janka - sabatkova@skolac2.sk
              Vániová Miriam - vaniova@skolac2.sk
7.trieda : Bc. Pružincová Adriana - pruzincova@skolac2.sk
              Lacová  Gabriela - lacovag@skolac2.sk
8. trieda : Bc. Martinovičová Lenka -
martinovicova@skolac2.sk
               Tomášková Marcela - tomaskova@skolac2.sk


Školská jedáleň MŠ:
Novosadová Božena - adm. prac.
Karová Daniela - hlavná kuchárka
Vavrová Eva - PP

Upratovačky:
Kolárová Alena - MŠ
Gombárová  Ľudmila - MŠ
Rafajová  Alena - MŠ ZŠ
Holbová Vlasta - MŠ ZŠ
Garyani Zuzana - pračka MŠ