Využívanie pomôcok ISCED II

P. č. Dátum Čas Predmet Meno Téma vyučovacej hodiny Trieda Použité pomôcky Počet žiakov
1 10.9.2012 12:45-13:30 Fyzika Mičudová Zuzana Čo je fyzika? VII.A Fyzikálne veličiny a jednotky B200 20
2 14.9.2012 8:55-9:40 Slovenský jazyk a literatúra Ščerbová Alena Ľudové piesne V.A Advent - prezentácia 18
3 17.9.2012 08:00-08:45 Občianska náuka Drieniková Eva Štátne symboly VIII.A Závesná tabuľa - Slovenská republika a štátne symboly, B214 28
4 17.9.2012 10:00-10:45 Fyzika Mičudová Zuzana Slnko ako zdroj svetla VIII.A Zdroje svetla B224 26
5 18.9.2012 08:00-08:45 Slovenský jazyk a literatúra Ščerbová Alena Ako sa vieme učiť V.A Závislosť na PC hrách - prezentácia 19
6 19.9.2012 11:50-12:35 Chémia Malák Richard Chemické reakcie VIII.A Chemický materiál - Dichróman amónny B2 26
7 20.9.2012 10:55-11:40 Občianska náuka Drieniková Eva História a súčasnosť obce VI.A Kniha pre školy Dubnica nad Váhom, A11 17
8 21.9.2012 12:45:13:30 Občianska náuka Drieniková Eva Obec, v ktorej žijem VI.B Kniha pre školy Dubnica nad Váhom, A11 13
9 24.9.2012 08:00-08:45 Slovenský jazyk a literatúra Ščerbová Alena Komunikácia, interviev V.A Ako sa správať v prírode - prezentácia 17
10 26.9.2012 11:50-12:35 Občianska náuka Ščerbová Alena Štruktúra ľudskej spoločnosti a sociálne vzťahy VII.A Nelegálne drogy - prezentácia 17
11 2.10.2012 10:55-11:40 Chémia Malák Richard Oboznamujeme sa s chemickým laboratóriom VII.A Sada pre chemické experimenty - základná, B176 20
12 3.10.2012 11:50-12:35 Chémia Malák Richard Atómy a chemické prvky VIII.A Chemický materiál - Model atómuB21 27
13 3.10.2012 12:45:13:30 Etická výchova Tatiana škundová Hodnoty človeka VIII.A škodlivé návykové látky 20
14 5.10.2012 8:55-9:40 Fyzika Mičudová Zuzana Využitie vlastností kvapalín VII.B Spojené nádoby B185 18
15 10.10.2012 10:00-10:45 Chémia Malák Richard Z čoho sú látky zložené VII.B Chemický materiál - Samolepky Nebezpečné látky B24 18
16 11.10.2012 10:55-11:40 Občianska náuka Drieniková Eva Významné osobnosti našej obce VI.A Prezentácia osobnosti Dubnice 18
17 12.10.2012 12:45:13:30 Občianska náuka Drieniková Eva Významné osobnosti nášho mesta VI.B Prezentácia osobnosti Dubnice- multikultúrna výchova 13
18 22.10.2012 10:55-11:40 Občianska náuka Tatiana škundová Tradície v rodine V.A Vianoce, Veľká noc 19
19 24.10.2012 11:50-12:35 Slovenský jazyk a literatúra Drieniková Eva Populárna pieseň, znaky, autor VI.A zvuková nahrávka-CD- Nagy Peter a deti A87 17
P. č. Dátum Čas Predmet Meno Téma vyučovacej hodiny Trieda Použité pomôcky Počet žiakov
20 24.10.2012 10:00-10:45 Fyzika Mičudová Zuzana Lom svetla VIII.A Optická sada, laser B48 26
21 26.10.2012 8:55-9:40 Fyzika Mičudová Zuzana Vlastnosti plynov a kvapalín VII.B Pascalova guľa B169 15
22 30.10.2012 08:00-08:45 Slovenský jazyk a literatúra Drieniková Eva Argument a proto argument VI.B Prezentácia Závislosť na PC hrách, ochrana života a zdravia 12
23 7.11.2012 08:00-08:45 Slovenský jazyk a literatúra Drieniková Eva Populárna pieseň VI.B zvuková nahrávka-CD- Nagy Peter a deti A87 14
24 14.11.2012 11:50-12:35 Chémia Malák Richard Kovy, polokovy, nekovy VIII.A Chemický materiál Galium metal B1 26
25 14.11.2012 11:50-12:35 Občianska náuka Ščerbová Alena Kultúra a multikulturálnosť VII.A Kultúrne pamiatky Dubnice - prezentácia 19
26 16.11.2012 8:55-9:40 Fyzika Mičudová Zuzana Laboratórna práca - váženie VII.B Multifunkčná el. váha A136 17
27 21.11.2012 11:50-12:35 Chémia Malák Richard Vodík VIII.A Mini Eko autíčko na vodík B166 27
28 4.12.2012 10:00-10:45 Občianska náuka Drieniková Eva Vlasť, štátne symboli VI.A Závesná tabuľa, Slovenská republika a štátne symboli, B214 19
29 5.12.2012 11:50-12:35 Občianska náuka Tatiana škundová Zdravý spôsob života V.A Ako sa správať v prírode 11
30 6.12.2012 11:50-12:35 Fyzika Mičudová Zuzana Meranie dĺžky VII.A Ultrazvukový merač vzdialenosti B190 19
31 12.12.2012 12:45:13:30 Občianska náuka Drieniková Eva Štátne symboly VI.B Závesná tabuľa - Slovenská republika a štátne symboly 14
32 19.12.2012 11:50-12:35 Etická výchova Kunštárová Anna Vianočné sviatky VI.AB Prezentácia Vianoce, PC dataprojektor 19
33 8.1.2013 12:45-13:30 Informatika Čellárová Eugénia Excel - tabuľkový editor V.A Pracovný list Excel 1 18
34 15.1.2013 12:45-13:30 Informatika Čellárová Eugénia Tabuľkový editor - rozvrh V.A Pracovný list Excel 2 17
35 16.1.2013 10:55-11:40 Chémia Malák Richard Prezentácia - Čo je vzduch vzduch VII.A notebook, dataprojektor 20
36 16.1.2013 10:00-10:45 Biológia Čellárová Eugénia Zložky potravy a premena látok VII.A Vitamíny - pezentácia 19
37 23.1.2013 10:00-10:45 Biológia Čellárová Eugénia Dýchacia sústava VII.A Dýchacia sústava človeka - prezentácia 18
38 30.1.2013 10:55-11:40 Chémia Malák Richard Znečistenie vzduchu VII.A Multimediálna učebnica Šesť stupňov, ktoré môžu zmeniť svet A183 17
P. č. Dátum Čas Predmet Meno Téma vyučovacej hodiny Trieda Použité pomôcky Počet žiakov
39 30.1.2013 10:00-10:45 Biológia Čellárová Eugénia Starostlivosť o dýchaciu sústavu VII.A Vplyv ovzdušia na dýchaciu sústavu - prezentácia 16
40 4.2.2013 11:50-12:35 Informatika Čellárová Eugénia Stavebnice príkazov VII.A Imagine - prezentácia 18
41 6.2.2013 10:55-11:40 Chémia Malák Richard Fyzikálne a chemické deje - prezentácia VII.A Prezentácia chemický dej, notebook, dataprojektor 14
42 6.2.2013 08:00-08:45 Informatika Čellárová Eugénia Komunikácia prostredníctvom IKT V.B Internet a jeho služby - prezentácia, PC dataprojektor 13
43 13.2.2013 8:55-9:40 Fyzika Mičudová Zuzana Moment sily, ťažisko telesa VIII.A Poloha ťažiska B49 23
44 20.2.2013 10:55-11:40 Chémia Malák Richard Zákon zachovania hmotnosti pri chem. Reakciách VII.B Učebná pomôcka - Držiak pre štúdium zachovania hmoty B154 16
45 6.3.2013 10:00-10:45 Biológia Čellárová Eugénia Vylučovacia sústava VII.A Vylučovacia sústava - prezentácia 18
46 7.3.2013 12:45-13:30 Náboženská výchova Čellárová Eugénia Udalosti Veľkej noci VIII.A Jarný slnovrat a Veľká noc - prezentácia, notebook, dataprojektor 7
47 8.3.2013 8:55-9:40 Fyzika Mičudová Zuzana Trenie, trecia sila VIII.A Silomer 10N B181 25
48 8.3.2013 08:00-08:45 Matematika Jurč Miloš Obsah a obvod štvorca VI.A Obsah a obvod štvorca 17
49 8.3.2013 10:00-10:45 Matematika Jurč Miloš Obsah a obvod štvorca VI.B Obsah a obvod štvorca 14
50 12.3.2013 08:55-09:40 Matematika Jurč Miloš Obsah a obvod obdĺžnika VI.A Obsah a obvod obdĺžnika 17
51 12.3.2013 10:55-11:40 Matematika Jurč Miloš Obsah a obvod obdĺžnika VI.B Obsah a obvod obdĺžnika 13
52 14.3.2013 11:50-12:35 Fyzika Mičudová Zuzana Meranie teploty, teplomer VII.A Teplomer ekologický A140 18
53 18.3.2013 10:00-10:45 Fyzika Mičudová Zuzana Meranie teploty v priebehu času VII.A Meteorologická stanica B44 20
54 20.3.2013 12:45-13:45 Občianska náuka Drieniková Eva Emócie, veľkonočné tradície VI.B Prezentácia jarný slnovrat a Veľká noc, multikultúrna výchova 13
55 22.3.2013 08:00-08:45 Biológia Čellárová Eugénia Zmyslové orgány VII.A Zmyslové orgány 18
56 25.3.2013 11:50-12:35 Informatika Čellárová Eugénia Bezpečnosť na internete a licencie programov VII.A Zásady bezpečnej práce s internetom B223 18
57 26.3.2013 11:50-12:35 Chémia Malák Richard Laboratórna práca VIII.A Kompaktný pH meter B159 26
P. č. Dátum Čas Predmet Meno Téma vyučovacej hodiny Trieda Použité pomôcky Počet žiakov
58 26.3.2013 10:00-10:45 Občianska náuka Drieniková Eva Typy osobností, Veľkonočné tradície VI.A Prezentácia jarný slnovrat a Veľká noc, multikultúrna výchova 16
59 27.3.2013 11:50-12:35 Chémia Malák Richard Horenie VII.B Chemický materiál - Horčíková páska B7 17
60 27.3.2013 11:50-12:35 Etická výchova Kunštárová Anna Hľadáme svoj vzor VI.AB Najkrajšie rozprávky Andersena A90 18
61 27.3.2013 10:00-10:45 Matematika Jurč Miloš Obsah a obvod mnohouholníka VI.A Obsah a obvod mnohouholníka 17
62 27.3.2013 08:55-09:40 Matematika Jurč Miloš Obsah a obvod mnohouholníka VI.B Obsah a obvod mnohouholníka 13
63 3.4.2013 14:00-14:45 Informatika Čellárová Eugénia Bezpečne na internete VII.B Zásady bezpečnej práce s internetom B223 15
64 10.4.2013 10:55-11:40 Chémia Malák Richard Horenie, hasiace látky VII.A Prezentácia - Hasenie horiacich látok, notebook, dataprojektor 21
65 11.4.2013 10:55-11:40 Matematika Jurč Miloš Uhly VI.A Uhly 16
66 11.4.2013 10:00-10:45 Matematika Jurč Miloš Uhly VI.B Uhly 13
67 12.4.2013 08:00-08:45 Biológia Čellárová Eugénia Nervová sústava VII.A Nervová sústava človeka - prezentácia 18
68 25.4.2013 09:55-10:40 Slovenský jazyk a literatúra Drieniková Eva Základné vetné členy, jednoduchá veta VI.B Závesná tabuľa - Skladba jednoduchej vety 14
69 30.4.2013 11:50-12:35 Chémia Malák Richard Soli VIII.A Chemický materiál Chlorid Kobaltnantý B13, Uhličitan amónny B26 27
70 30.4.2013 08:00-08:45 Slovenský jazyk a literatúra Drieniková Eva Základné vetné členy, jednoduchá veta VI.A Závesná tabuľa, Skladba jednoduchej vety 18
71 2.5.2013 08:00-08:45 Etická výchova Kunštárová Anna Slovensko - moje rodisko IV.A Kúpeľné mestá Slovenska - prezentácia 15
72 3.5.2013 08:00-08:45 Matematika Jurč Miloš Výpočet uhlou v trojuholníku VI.A Uhly v trojuholníku 16
73 3.5.2013 10:00-10:45 Matematika Jurč Miloš Výpočet uhlou v trojuholníku VI.B Uhly v trojuholníku 12
74 6.5.2013 08:00-08:45 Občianska náuka Drieniková Eva Rovnosť diskriminácia VIII.A Výukový film Vieme že . . .A101 28
75 6.5.2013 10:55-11:40 Matematika Jurč Miloš Susedné a vrcholové uhly VI.A Susedné a vrcholové uhly 18
76 6.5.2013 08:55-09:40 Matematika Jurč Miloš Susedné a vrcholové uhly VI.B Susedné a vrcholové uhly 14
P. č. Dátum Čas Predmet Meno Téma vyučovacej hodiny Trieda Použité pomôcky Počet žiakov
77 16.5.2013 10:55-11:40 Etická výchova Kunštárová Anna Ako sa  správať v prírode V.AB Ako sa s právať v prírode - prezentácia 14
78 20.5.2013 10:00-10:45 Fyzika Mičudová Zuzana Výmena tepla medzikovmi a vodou VII.A Telesá s rovnakou hmotnosťou B56 20
79 23.5.2013 08:00-08:45 Etická výchova Kunštárová Anna Čo chýba nášmu regiónu IV.A Kultúrne pamiatky Dubnice - prezentácia 15
80 27.5.2013 10:55-11:40 Matematika Jurč Miloš Kombinatorika úvod VI.A Kombinatorika 19
81 28.5.2013 11:50-12:35 Chémia Malák Richard Neutralizácia VIII.A Chemický materiál Kyselina octová B16 25
82 4.6.2013 10:55-11:40 Matematika Jurč Miloš Kombinatorika úvod VI.B Kombinatorika 14
83 5.6.2013 11:50-12:35 Etická výchova Kunštárová Anna Prosociálne správanie v triede VI.AB Najkrajšie rozprávky Dobšinského A92 18
84 7.6.2013 08:00-08:45 Biológia Štefan Haluza Vplyv návykov látok na zdravie človeka VII.A Vplyv návykových látok na zdravie človeka, Prezentácia nelegálne drogy, Notebook, dataprojektor 18
85 13.6.2013 10:55-11:40 Etická výchova Kunštárová Anna Neznečisťovať svoje okolie V.AB Znečisťovanie ovzdušia - prezentácia 14
86 14.6.2013 08:00-08:45 Biológia Čellárová Eugénia Zdravý životný štýl VII.A Poškodenie tráviacej sústavy - prezentácia 18
87 17.6.2013 11:50-12:35 Slovenský jazyk a literatúra Drieniková Eva Dramatické umenie, dramatizované čítanie VI.A B105, B106, B107, B108, B109,B110, B112, B113 18
88 11.9.2013 10:55-11:40 Slovenský jazyk a literatúra Ščerbová Alena Ľudová slovesnosť, príslovia VI.B Jarný slnovrat a Veľká noc - prezentácia, notebook, dataprojektor 12
89 11.9.2013 11:50-12:35 Slovenský jazyk a literatúra Ščerbová Alena Porekadlá VI.A Jarný slnovrat a Veľká noc - prezentácia, notebook, dataprojektor 16
90 13.9.2013 12:45:13:30 Občianska náuka Drieniková Eva Vznik a vývoj spoločnosti VII.A Výukový film Vieme že . . .A101 19
91 16.9.2013 10:00-10:45 Informatika Čellárová Eugénia Od mechanizácie k informačnej spoločnosti VI.A História PC - prezentácia, notebook, dataprojektor 16
92 20.9.2013 11:50-12:35 Občianska náuka Drieniková Eva Štruktúra ľudskej spoločnosti VII.B Výukový film Vieme že . . .A101 16
93 24.9.2013 8:55-9:40 Slovenský jazyk a literatúra Ščerbová Alena Ako sa vieme učiť V.A Závislosť na PC hrách - prezentácia 26
94 25.9.2013 10:00-10:45 Slovenský jazyk a literatúra Ščerbová Alena Komunikácia, interviev V.A Ako sa správať v prírode - prezentácia 25
95 26.9.2013 10:00-10:45 Fyzika Mičudová Zuzana Práca s kompasom IX.A Sada malých kompasov B174 17
P. č. Dátum Čas Predmet Meno Téma vyučovacej hodiny Trieda Použité pomôcky Počet žiakov
96 26.9.2013 08:00-08:45 Matematika Jurč Miloš Objem, povrch kocky a kvádra VIII.A Objem kocky a kvádra 21
97 30.9.2013 10:55-11:40 Matematika Jurč Miloš Slovné úlohy a hlavolamy VIII.A Hlavolamy 20
98 3.10.2013 10:00-10:45 Fyzika Mičudová Zuzana Elektrizovanie pokusy IX.A Ebonitová tyč B156 18
99 4.10.2013 11:50-12:35 Etická výchova Tatiana škundová Umenie Konštantína a Metoda, poznanie a hodnotenie druhých V.A Osobnosti Dubnice 16
100 8.10.2013 12:45-13:30 Občianska náuka Ščerbová Alena Zdravý telesný a duševný vývin V.A Škodlivé návykové látky - prezentácia 25
101 8.10.2013 08:00-08:45 Slovenský jazyk a literatúra Ščerbová Alena Zhovárame sa a diskutujeme VI.A Škodlivé návykové látky - prezentácia 15
102 8.10.2013 08:00-08:45 Slovenský jazyk a literatúra Ščerbová Alena Argument a proti argument VI.A Závislosť na PC hrách - prezentácia 17
103 9.10.2013 10:55-11:40 Slovenský jazyk a literatúra Drieniková Eva Diskutujeme efektívne? VII.A Prezentácia Závislosť na PC hrách, ochrana života a zdravia 18
104 9.10.2013 14:00-14:45 Etická výchova Kunštárová Anna Priateľstvo IX.A Hry pre odpočinok A12 10
105 14.10.2013 08:00-08:45 Slovenský jazyk a literatúra Ščerbová Alena Argument a proti argument VI.B Závislosť na PC hrách - prezentácia 13
106 14.10.2013 11:50-12:35 Občianska náuka Ščerbová Alena Historické pamiatky v obci VI.B Kultúrne pamiatky Dubnice - prezentácia 13
107 17.10.2013 10:00-10:45 Fyzika Mičudová Zuzana Elektroskop IX.A Elektroskop A81 18
108 17.10.2013 12:45-13:30 Občianska náuka Ščerbová Alena Historické pamiatky a prírodné krásy v obci VI.A Kultúrne pamiatky Dubnice - prezentácia 14
109 8.11.2013 12:45-13:30 Matematika Jurč Miloš Opakovanie a hlavolamy VII.B Hlavolamy 14
110 13.11.2013 14:00-14:45 Etická výchova Kunštárová Anna Život - telesné a duševné zdravie VIII.AB Škodlivé návykové látky - prezentácia 17
111 15.11.2013 10:55-11:40 Slovenský jazyk a literatúra Ščerbová Alena Ľudové piesne V.A Advent - prezentácia 23
112 20.11.2013 14:00-14:45 Etická výchova Kunštárová Anna Zdravý životný štýl IX.A Nelegálne drogy - prezentácia 11