Využívanie pomôcok ISCED I

P. č. Dátum Čas Predmet Meno Téma vyučovacej hodiny Trieda Použité pomôcky Počet žiakov
1 10.9.2012 8:55-9:40 Slovenský jazyk a literatúra Strnádová Slávka Tvorenie viet o obrázkoch I.B Abceda B71 20
2 17.9.2012 8:00-8:45 Slovenský jazyk a literatúra Kyselicová Jarmila Poznávame písmená, opakovanie abecedy II.A Abeceda B194 16
3 17.9.2012 11:50-12:35 Dramatická výchova Kyselicová Jarmila Ľ. Podjavorinská Do školy A5 II.A Ľ. Podjavorinská Do školy A5 16
4 20.9.2012 11:50-13:30 Výtvarná výchova Lacová Edita Spomienka na prázdniny IV.A Sady pastelike, náčrtkový papier, výkresy 25
5 24.9.2012 8:55-9:40 Slovenský jazyk a literatúra Bašnárová Ľudmila Nácvik písmema A, a I.A Karty obrázkové Abeceda B71 17
6 24.9.2012 10:55-11:40 Výtvarná výchova Strnádová Slávka Základné prvky výtvarného vyjadrovania I.B Štetec plochý A197 18
7 1.10.2012 8:55-9:40 Prírodoveda Floreková Iveta Rastliny súčasť prírody III.A Ihličnaté stromy B84 14
8 3.10.2012 10:00-10:45 Slovenský jazyk a literatúra Bašnárová Ľudmila Oboznámenie sa s I, i I.A Nástenné obrazy na rozvoj reči B88 17
9 4.10.2012 11:50-13:30 Výtvarná výchova Lacová Edita Porovnávacie a kombinačné cvičenia, Kompozícia IV.A Štetce, palety, temperová sada, PC 24
10 8.10.2012 8:55-9:40 Prírodoveda Floreková Iveta Rastliny súčasť prírody III.A Listnaté stromy B85 12
11 11.10.2012 10:55-11:40 Hudobná výchova Kyselicová Jarmila Inštrumentálne činnosti II.A Rytmická súprava B69 19
12 15.10.2012 10:00-10:45 Slovenský jazyk a literatúra Floreková Iveta Vybrané slová po b III.A Vybrané slová B145 14
13 16.10.2012 10:55-11:40 Dopravná výchova Bašnárová Ľudmila Koho stretávame na ceste I.A Karty obrázkové B75 17
14 24.10.2012 8:55-9:40 Prírodoveda Lacová Edita Človek prijímanie potravy, tráviace ústrojenstvo IV.A PC, dataprojektor, minitorzo, Detská ilustrovaná encyklopédia 22
15 30.10.2012 10:55-11:40 Dramatická výchova Bašnárová Ľudmila V písmenkovom kráľovstve I.A Karty obrázkové Veselé príbehy B102 13
16 7.11.2012 8:55-9:40 Matematika Bašnárová Ľudmila Prirodzené čísla 1 - 20  I.A Číselná pomôcka, číselný kalendár B27 16
17 7.11.2012 8:55-9:40 Slovenský jazyk a literatúra Kyselicová Jarmila Hláska a písmeno II.A Hlásky a rozlišovacie znamienka B202 17
18 9.11.2012 10:55-11:40 Vlastiveda Floreková Iveta Slovensko - poliha, práca s mapou III.A Slovenská republika závesná tabuľa B214 14
19 12.11.2012 8:00-8:45 Slovenský jazyk a literatúra Kyselicová Jarmila Rozdelenie hlások, samohlásky II.A Rozdelenie hlások - prezentácia 19
P. č. Dátum Čas Predmet Meno Téma vyučovacej hodiny Trieda Použité pomôcky Počet žiakov
20 15.11.2012 8:55-9:40 Matematika Bašnárová Ľudmila Geometrické tvary I.A Demonštračná pomôcka Geometrické tvary B39 16
21 16.11.2012 8:00-8:45 Slovenský jazyk a literatúra Strnádová Slávka Spoluhlásky I,L slová, vety I.B Magnetické písmená B87 18
22 19.11.2012 10:00-10:45 Slovenský jazyk a literatúra Chromiaková Monika Prezentácia - rozdelenie hlások II.B Prezentácia - rozdelenie hlások 18
23 19.11.2012 10:00-10:45 Slovenský jazyk a literatúra Floreková Iveta Vybrané slová po p III.A Vybrané slová závesná tabuľa B200 13
24 20.11.2012 12:45-13:30 Biológia  Floreková Iveta Vírusy a baktérie VI.A Rastlinná a živočíšna bunka B142 18
25 4.12.2012 10:00-10:45 Matematika Bašnárová Ľudmila Číselný rad I.A Numerická zostava pre I. ročník B32 15
26 4.12.2012 10:00-10:45 Matematika Floreková Iveta Násobenie v obore do 20 III.A Násobenie a delenie - závesná tabuľa B206 13
27 4.12.2012 8:00-8:45 Matematika Kyselicová Jarmila Vytváranie predstáv o prirodzených číslach II.A Numerická zostava pre 2. ročník B33 19
28 7.12.2012 8:55-9:40 Slovenský jazyk a literatúra Chromiaková Monika Samohláska ä II.B Prezentácia - Slová so samohláskou ä 17
29 10.12.2012 10:00-10:45 Prírodoveda Bašnárová Ľudmila Ja a moje zdravie, vitamíny I.A Zelenina v záhrade, Ovocie v záhrade  - tabuľa, B225, B208 17
30 12.12.2012 8:55-9:40 Prírodoveda Lacová Edita Vesmír IV.A Glóbus,  Škola hrou - dobrodružstvo poznania 25
31 17.12.2012 8:55-9:40 Prírodoveda Floreková Iveta Meranie sily, silomer III.A Sada pružinových silomerov 13
32 7.1.2013 10:00-10:45 Slovenský jazyk a literatúra Strnádová Slávka Čítanie písanie spoluhláska P,p I.B Divadelné maňušky B105, B107 20
33 8.1.2013 8:55-9:40 Dopravná výchova Bašnárová Ľudmila NA križovatke so zebrou, kruhový objazd I.A Dopravné značky A107 16
34 8.1.2013 8:00-8:45 Slovenský jazyk a literatúra Chromiaková Monika Dvojhlásky rozdelenie II.B Prezentácia - dvojhlásky - zvieratá a ich mláďatá 17
35 8.1.2013 10:00-10:45 Matematika Floreková Iveta Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel III.A Číselná pomôcka, numerická zostava B34 12
36 9.1.2013 10:00-10:45 Informatická výchova Lacová Edita Baltík IV.A PC 25
37 9.1.2013 10:55-11:40 Biológia  Floreková Iveta Koža VII.B Telo, model kože B60 19
38 9.1.2013 8:55-9:40 Slovenský jazyk a literatúra Kyselicová Jarmila Dvojhlásky vyhľadávanie v texte II.A Dvojhlásky Zvieratá a ich mláďatá - prezentácia 18
P. č. Dátum Čas Predmet Meno Téma vyučovacej hodiny Trieda Použité pomôcky Počet žiakov
39 11.1.2013 8:00-8:45 Slovenský jazyk a literatúra Strnádová Slávka Čítanie písanie spoluhláska P,p I.B Vyvodenie písmena p - prezentácia 19
40 16.1.2013 8:55-9:40 Slovenský jazyk a literatúra Chromiaková Monika Spoluhlásky II.B Prezentácia - tvrdé spoluhlásky 18
41 21.1.2013 11:50-12:35 Dramatická výchova Kyselicová Jarmila Zimovisko zvierat II.A Zimovisko zvierat - prezentácia 19
42 23.1.2013 10:55-11:40 Biológia  Floreková Iveta Pohybová sústava VII.B Človek, svalstvo, kostra 19
43 23.1.2013 11:50-12:35 Informatická výchova Strnádová Slávka Komunikujeme prostredníctvom IKT I.B Internet - prezentácia 17
44 24.1.2013 8:00-8:45 Slovenský jazyk a literatúra Kyselicová Jarmila Spoluhlásky - delenie II.A Tvrdé spoluhlásky - prezentácia 19
45 31.1.2013 11:50-12:35 Prírodoveda Lacová Edita Jednoduché stroje IV.A Sada pružinových silomerov, Detská ilustrovaná encyklopédia 24
46 11.2.2013 10:00-10:45 Prírodoveda Bašnárová Ľudmila Ja a príroda, Ročné obdobia I.A Ročné obdobia tabuľa B212 14
47 13.2.2013 10:55-11:40 Biológia  Floreková Iveta Tráviaca sústava VII.B Biológia 1 pre 7. ročník B76 16
48 15.2.2013 8:55-9:40 Prírodoveda Lacová Edita Ozubené kolesá IV.A Elektrická súprava, Ako sa mení náš svet, PC 15
49 18.2.2013 11:50-12:35 Dramatická výchova Kyselicová Jarmila Skladajme si rozprávku II.A Pampúšik skladajme si rozprávku B95 18
50 20.2.2013 10:55-11:40 Prírodoveda Floreková Iveta Človek, kostra a svaly III.A Telo, mini torzo 13
51 20.2.2013 11:50-12:35 Informatická výchova Strnádová Slávka Baltík - časovať , ovládanie postavičky I.B Práca v grafickom editore Baltík - prezentácia 18
52 6.3.2013 8:00-8:45 Slovenský jazyk a literatúra Chromiaková Monika Slabiky de-te-ne-le, di-ti-ni-li II.B Prezentácia - vyvodenie slabík de-te-ne-le, di-ti-ni-li 18
53 7.3.2013 8:55-9:40 Slovenský jazyk a literatúra Chromiaková Monika Slabiky de-te-ne-le, di-ti-ni-li II.B B103 18
54 7.3.2013 10:00-10:45 Vlastiveda Kyselicová Jarmila Objavujeme premeny okolo nás, Jarné premeny II.A Balík príroda - ročné obdobia B73 18
55 8.3.2013 10:55-11:40 Dramatická výchova Bašnárová Ľudmila Rozprávkové bytosti I.A Maňušky divadelné B108, B109, B1102 17
56 11.3.2013 8:00-8:45 Slovenský jazyk a literatúra Chromiaková Monika Opakovanie spoluhlásky II.B Prezentácia - rozhádanie písmená 18
57 21.3.2013 8:00-8:45 Slovenský jazyk a literatúra Kyselicová Jarmila Veta, slovo, slabika, hláska II.A Jednoslabičné slová - prezentácia 19
P. č. Dátum Čas Predmet Meno Téma vyučovacej hodiny Trieda Použité pomôcky Počet žiakov
58 27.3.2013 8:55-9:40 Slovenský jazyk a literatúra Chromiaková Monika Jednoslabičné slová II.B Prezentácia - jednoslabičné slová 17
59 4.4.2013 8:55-9:40 Matematika Bašnárová Ľudmila Riešenie slovných úloh na odčítanie I.A Multimediálna učebnica Matematika A166 17
60 8.4.2013 11:50-12:35 Dopravná výchova Kyselicová Jarmila Pravidlá pohybu cyklistu po ceste II.A Cyklista B195 18
61 15.4.2013 10:55-11:40 Dopravná výchova Floreková Iveta Pohyb po chodníku III.A Chodec závesná tabuľa B203 14
62 16.4.2013 8:00-8:45 Slovenský jazyk a literatúra Chromiaková Monika Vety II.B B112, B110, B109, B153 18
63 22.4.2013 8:55-9:40 Matematika Strnádová Slávka Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel I.B Numerická zostava pre 1. ročník B32 19
64 24.4.2013 10:00-10:45 Prírodoveda Kyselicová Jarmila Ovocné stromy, plody, druhy ovocia II.A Ovocné stromy 2 B94 19
65 25.4.2013 11:50-12:35 Slovenský jazyk a literatúra Chromiaková Monika Oznamovacie vety, opytovacie vety II.B B113, B107, B105, B153 18
66 29.4.2013 8:00-8:45 Biológia  Floreková Iveta Článkonožce, hmyz VI.A Zoológia, bezstavovce, hmyz preparáty, B137 16
67 9.5.2013 8:55-9:40 Slovenský jazyk a literatúra Chromiaková Monika Opytovacie vety II.B Prezentácia - adresa - základná komunikačná informácia pri poštovom styku 18
68 13.5.2013 8:55-9:40 Matematika Strnádová Slávka Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel do 20 I.B Červená čiapočka príbehy na obrázkoch B80 20
69 23.5.2013 10:00-10:45 Vlastiveda Kyselicová Jarmila Môj rodný kraj a čo sa v ňom deje II.A Chránime prírodu B82 19
70 24.5.2013 8:55-9:40 Prírodoveda Lacová Edita Huby s plodnicou IV.A Rastliny, huby multilicencia, PC, dataprojektor 23
71 27.5.2013 8:55-9:40 Matematika Strnádová Slávka Sčítanie dvojciferných čísel pomocou rozkladu I.B Sčítanie a odčítanie v obore do 20 - prezentácia 19
72 31.5.2013 10:00-10:45 Informatická výchova Lacová Edita Tvorba prezentácie, huby IV.A PC, dataprojektor 25
73 11.6.2013 10:55-11:40 Dramatická výchova Bašnárová Ľudmila Čo deťom k šťastiu treba I.A Divadelný paraván B153, Stojan na maňušky B186 17
74 12.6.2013 10:55-11:40 Slovenský jazyk a literatúra Strnádová Slávka Čítanie s porozumením I.B Nástenné obrázky na rozvoj reči B88 20
75 17.6.2013 10:00-10:45 Slovenský jazyk a literatúra Chromiaková Monika Čo sme zažili - rozprávame príbeh II.B B80 18
76 20.6.2013 8:00-8:45 Slovenský jazyk a literatúra Strnádová Slávka Divadielko pre deti I.B Divadelný paraván B153, Maňušky zvieratá B113 20
P. č. Dátum Čas Predmet Meno Téma vyučovacej hodiny Trieda Použité pomôcky Počet žiakov
77 5.9.2013 10:55-11:40 Dramatická výchova Lobotková Tatiana Medový hrneček, Do školy  II.A Kniha pre deti Podjavorinská Do školy A5 16
78 9.9.2013 11:50-12:35 Dopravná výchova Strnádová Slávka Chodec a jeho pravidlá, Informatívne dopravné značky II.B Informatívne dopravné značky - prezentácia 19
79 16.9.2013 10:00-10:45 Slovenský jazyk a literatúra Chromiaková Monika Pantomíma III.B Prezentácia - líška a žeriav - poznávanie reálnych situácií 16
80 17.9.2013 10:55-11:40 Informatická výchova Jarábková Iveta Princípy fungovania IKT, práca s myšou I.A Princípy fungovania IKT B141, B204 16
81 30.9.2013 11:50-12:35 Hudobná výchova Jarábková Iveta Kuriatko a slon, počúvaj hudobný  zážitok I.A Rytmická súprava B69, Maňuška divadelná voľne žijúce zvieratá B113 16
82 30.9.2013 10:00-10:45 Slovenský jazyk a literatúra Lobotková Tatiana Poznáme písmená, písmená s mäkčeňom II.A Písmenkový kalendár B170 15
83 30.9.2013 10:00-10:45 Slovenský jazyk a literatúra Chromiaková Monika Pantomíma hra na remeslá III.B Prezentácia - pohybové hry s prvkami pantomímy 16
84 30.9.2013 11:50-12:35 Dopravná výchova Strnádová Slávka Chodec a jeho pravidlá II.B Semafor na dopravnú výchovu 20
85 11.10.2013 11:50-13:30 Výtvarná výchova Lacová Edita Krajinky IV.A Štetce, palety, temperová sada, PC, data projektor 25
86 17.10.2013 8:55-10:45 Slovenský jazyk a literatúra Jarábková Iveta Nácvik písania O,o, písané a tlačené I.A Samohláska o, O, Nácvik písania B210 16
87 17.10.2013 8:55-10:45 Slovenský jazyk a literatúra Jarábková Iveta Účelné využívanie voľného času I.A Karty obrázkové  magnetické písmená B87 16
88 17.10.2013 8:55-10:45 Slovenský jazyk a literatúra Jarábková Iveta Analyzovať slová s počutím písmena na konci slova I.A Karty obrázkové Nástenné obrazy na rozvoj reči B88 16
89 17.10.2013 11:50-12:35 Dopravná výchova Lobotková Tatiana Tam kde je a nie je zebra II.A Závesná tabuľa chodec B203 15
90 21.10.2013 8:55-9:40 Matematika Strnádová Slávka Sčítanie, odčítanie do 20 slovné úlohy II.B Numerická zostava pre 2. ročník B33 20
91 23.10.2013 10:00-10:45 Matematika Lobotková Tatiana Sčítanie a odčítanie s prechodom II.A Numerická zostava B33 15
92 25.10.2013 8:55-9:40 Slovenský jazyk a literatúra Chromiaková Monika Obojaké spoluhlásky - abeceda III.B Prezentácia - abeceda 18
93 5.11.2013 10:00-10:45 Matematika Bašnárová Ľudmila Prirodzené čísla 0 - 20 I.B Hracia kocka B21, Numerická zostava B32 14
94 6.11.2013 8:00-8:45 Matematika Jarábková Iveta Porovnávanie čísel I.A Postupnosť, číselný rad, porovnávanie B32 16
95 13.11.2013 8:00-8:45 Slovenský jazyk a literatúra Bašnárová Ľudmila Spájanie slabík I.B Multimediálna učebnica Slovenský jazyk A182 13
P. č. Dátum Čas Predmet Meno Téma vyučovacej hodiny Trieda Použité pomôcky Počet žiakov
96 14.11.2013 10:55-12:35 Výtvarná výchova Jarábková Iveta Mierka, Zmenšovanie a zväčšovanie predmetných tvarov I.A Pastelové ceruzky A196, zvuková nahrávka Najkrajšie rozprávky Dobšinského 16
97 14.11.2013 10:55-11:40 Dramatická výchova Lobotková Tatiana Drevený zámoček - pantomíma II.A Kniha pre deti Martáková Drevený zámoček A3 13