Využívanie pomôcok ISCED I
P. č. Dátum Čas Predmet Meno Téma vyučovacej hodiny Trieda Použité pomôcky Počet žiakov
1 8.1.2015 11:50-12:35 Dopravná výchova Kunštárová Anna Ako sa správať pri cestovaní II.A Prezentácia Ruch na železnici, PC 15
2 8.1.2015 10:00-10:45 Matematika Strnádová Slávka Násobenie a delenie do 100 III.B Prezentácia Násobenie a delenie do 100, Učebňa IKT  20
3 14.1.2015 8:00-8:45 Matematika Floreková Iveta Úlohy s postupným dosadzovaním I.B Numerická zostava pre 1. ročník B 32 16
4 14.1.2015 8:55-9:40 Slovenský jazyk Chromiaková Monika Spodobovanie IV.B Karty obrázkové B 71 18
5 21.1.2015 11:50-12:35 Dramatická výchova Bašnárová Ľudmila Dramatizácia rozprávky II.B Karty obrázkové B 104 12
6 28.1.2015 10:55-11:40 Hudobná výchova Floreková Iveta Išla sova na tanec I.B Rytmická súprava B 69 16
7 29.1.2015 11:50-12:35 Výtvarná výchova Bašnárová Ľudmila Modelovanie tvár zvieraťa II.B Moddelovacia hmota B 126 12
8 5.2.2015 8:00-8:45 Matematika Floreková Iveta Pojmy desiatky a jednotky I.B Číselná os plastová B 115 16
9 6.2.2015 10:00-10:45 Prírodoveda Kunštárová Anna Listnaté a ihličnaté stromy II.A Prezentácia Význam lesov, PC, dataprojektor 15
10 9.2.2015 11:50-12:35 Hudobná výchova Bašnárová Ivana Fialôčka fiala - spev I.A Rytmická súprava B 69 15
11 9.2.2015 8:55-9:40 Prírodoveda Bašnárová Ľudmila Ja a príroda II.B Karty obrázkové B 74 13
12 9.2.2015 10:00-10:45 Prírodoveda Kyselicová Jarmila Jednoduché stroje, páka, kladka IV.A Prezentácie - Páka, kladka 17
13 23.2.2015 10:55-11:40 Slovenský jazyk Bašnárová Ivana Spoluhláska R, r I.A Karty obrázkové B 87 12
14 5.3.2015 11:50-12:35 Dopravná výchova Kunštárová Anna Značky, ktoré nás informujú II.A Prezentácia Dopravné značky 13
15 16.3.2015 10:00-10:45 Slovenský jazyk Chromiaková Monika Pády podstatného mena IV.B Karty obrázkové B 99 19
16 23.3.2015 8:00-8:45 Slovenský jazyk Floreková Iveta Nácvik písania Ľ, ľ I.B Abeceda obrazy B 71 16
17 23.3.2015 10:00-10:45 Matematika Strnádová Slávka Zaokrúhľovanie na desiatky III.B Prezentácia Zaokrúhľovanie na desiatky, učebňa IKT 20
18 25.3.2015 8:55-9:40 Slovenský jazyk Floreková Iveta Precvičovanie slov, spoluhláska ľ I.B Písmenkový kalendár B 170 16
19 1.4.2015 8:00-8:45 Matematika Floreková Iveta Hra s geometrickými útvarmi I.B Geometrické tvary B 39 14
P. č. Dátum Čas Predmet Meno Téma vyučovacej hodiny Trieda Použité pomôcky Počet žiakov
20 14.4.2015 8:00-8:45 Matematika Floreková Iveta Sčítanie, odčítanie porovnávanie do 20 I.B Číselný kalendár B 27 16
21 17.4.2015 10:00-10:45 Prírodoveda Kunštárová Anna Kolobeh vody v prírode II.A Prezentácia Kolobeh vody v prírode, PC, dataprojektor 14
22 21.4.2015 10:55-11:40 Dopravná výchova Floreková Iveta Druhy ciest - hlavná a vedľajšia I.B Karty obrázkové Bezpečnosť na ceste B 75 16
23 23.4.2015 8:55-9:40 Matematika Bašnárová Ľudmila Meranie dlžky úsečky II.B Prezentácia - bod, úsečka, priamka 12
24 29.4.2015 8:00-8:45 Dramatická výchova Strnádová Slávka Buk lesný III.B Prezentácia Buk lesný, učebňa IKT 19
25 4.5.2015 10:00-10:45 Prírodoveda Kyselicová Jarmila Životný cyklus listnatého stromu IV.A Prezentácia Dub letný, učebňa IKT 18
26 12.5.2015 8:00-8:45 Matematika Floreková Iveta Sčítanie a odčítanie, I.B Hracia kocka B 31 16
27 13.5.2015 8:00-8:45 Dramatická výchova Strnádová Slávka Buk letný III.B Prezentácia Dub letný, učebňa IKT 20
28 14.5.2015 8:55-9:40 Prírodoveda Kyselicová Jarmila Huby súčasť prírody IV.A Prezentácia huby, učebňa IKT 18
29 18.5.2015 10:55-11:40 Dramatická výchova Floreková Iveta Deti v prírode I.B Nádobky na zbieranie prírodnín B 127 16
30 19.5.2015 10:55-11:40 Vlastiveda  Kyselicová Jarmila Ideme do hôr, príprava výletu iV.A Prezentácia Tatry 19
31 22.5.2015 8:00-8:45 Slovenský jazyk Chromiaková Monika Mimočítanková literatúra IV.B Využitie pomôcky A 19 18
32 27.5.2015 8:00-8:45 Slovenský jazyk Bašnárová Ivana Premeny roka I.A Karty obrázkové B 73 15
33 28.5.2015 10:55-11:40 Dramatická výchova Bašnárová Ivana Čo deťom k šťastiu treba I.A Maňušky B 105, B 107, B 111 14
34 5.6.2015 10:00-10:45 Slovenský jazyk Chromiaková Monika Mimočítanková literatúra IV.B Kniha pre deti A 6 18
35 12.6.2015 10:00-10:45 Slovenský jazyk Chromiaková Monika Mimočítanková literatúra IV.B Učebná pomôcka A 7 18
36 9.9.2015 11:50-12:35 Dramatická výchova Brnáková Martina Do školy zvuky zvierat I.C Kniha pre deti A 5 13
37 21.9.2015 8:55-9:40 Slovenský jazyk Drieniková Eva Vybrané slová IV.A Tabuľka A5 vybrané slová 18
38 21.9.2015 8:00-8:45 Matematika Strnádová Slávka Geometria bod, priamka IV.B Geometrické tvary B 59 23
P. č. Dátum Čas Predmet Meno Téma vyučovacej hodiny Trieda Použité pomôcky Počet žiakov
39 22.9.2015 10:55-11:40 Dopravná výchova Holbová Martina Kto kam patrí? I.A Bezpečnosť na ceste B 75 12
40 22.9.2015 11:50-12:35 Dopravná výchova Holbová Martina Kto kam patrí? I.B Bezpečnosť na ceste B 75 16
41 22.9.2015 10:00-10:45 Prírodoveda Haluza Štefan Kolobeh vody v prírode IV.A PC, dataprojektor 18
42 29.9.2015 8:55-9:40 Slovenský jazyk Kunštárová Anna List III.A Prezentácia Adresa 26
43 2.10.2015 10:00-10:45 Prírodoveda Haluza Štefan Znečistenie ovzdušia IV.A PC, dataprojektor 15
44 5.10.2015 10:55-11:40 Slovenský jazyk Strnádová Slávka Vybrané slová po b IV.B Pomôcka vybrané slová B 145 19
45 8.10.2015 11:50-12:35 Dramatická výchova Floreková Iveta Ľ. Ondrejov Keď pôjdeš horou II.B Závesná tabuľa Stromy a kríky B 216 14
46 8.10.2015 10:55-11:40 Slovenský jazyk Kunštárová Anna Veľká písaná abeceda III.A Prezentácia Abeceda 27
47 9.10.2015 10:55-11:40 Etická výchova Škundová Tatiana Základy spolupráce II.A,B Pomôcka A 20 17
48 14.10.2015 11:50-12:35 Dopravná výchova Bašnárová Ivana Tam kde nie je zebra - Chodec II.A Prezentácia Správna chôdza po ceste a po chodníku 14
49 19.10.2015 8:55-9:40 Slovenský jazyk Kyselicová Jarmila Hláska a písmeno O, o I.B Písmenkový kalendár B 170 15
50 19.10.2015 10:55-11:40 Prírodoveda Bašnárová Ivana Živá a neživá príroda II.A Prezentácia Ako sa mení príroda 14
51 19.10.2015 10:00-10:45 Slovenský jazyk Floreková Iveta Hláska a písmeno II.B Závesná tabuľa Hláska a slabika B 201 16
52 23.10.2015 10:55-11:40 Etická výchova Škundová Tatiana Je nám spolu dobre II.A,B Pomôcka A 21 20
53 3.11.2015 10:55-11:40 Dopravná výchova Holbová Martina Rýchli a pomalí chodci I.A Závesná tabuľa B 203 12
54 3.11.2015 11:50-12:35 Dopravná výchova Holbová Martina Rýchli a pomalí chodci I.B Závesná tabuľa B 203 16
55 4.11.2015 11:50-12:35 Dramatická výchova Brnáková Martina Jesenné obdobie Ježko I.C Divadelná maňuška B 113 14
56 5.11.2015 11:50-12:35 Slovenský jazyk Kyselicová Jarmila Sluchová analýza slabík I.B Karty obrázkové B 88 15
57 13.11.2015 11:50-12:35 Informatická výchova Lacová Edita Práca s klávesnicou a myšou III.A Učebňa IKT 15