Využívanie pomôcok ISCED I
P. č. Dátum Čas Predmet Meno Téma vyučovacej hodiny Trieda Použité pomôcky Počet žiakov
1 30.4.2014 8:55-9:40 Matematika Bašnárová Ľudmila Slovné a numerické úlohy do 20 I. B Multimediálna učebnica A 169
2 14.3.2014 8:55-9:40 Výtvarná výchova Bašnárová Ľudmila Rozprávkový stroj I. B Karty obrázkové, Časové vzťahy B 79
3 6.3.2014 8:55-9:40 Matematika Bašnárová Ľudmila Úlohy s postupným dosadzovaním I. B Demonštračná pomôcka Tangramy B 55 -2
4 28.2.2014 8:55-9:40 Výtvarná výchova Bašnárová Ľudmila Karnevalové masky I. B Výkres A3, A 204
5 10.2.2014 8:55-9:40 Matematika Bašnárová Ľudmila Prirodzené čísla 1 - 20  I. B Magnetická pomôcka číselná os plastová B 115
6 29.1.2014 8:55-9:40 Matematika Bašnárová Ľudmila Sčítanie a odčítanie do 10 I. B Domino balík B 30 -1
7 22.1.2014 8:00-8:45 Slovenský jazyk a literatúra Bašnárová Ľudmila Spoluhláska t, T, slabiky slová I. B Karty obrázkové B 87
8 13.1.2014 8:00-8:45 Slovenský jazyk a literatúra Bašnárová Ľudmila Vyvodenie spoluhlásky z, Z,  I. B Zvuková nahrávka B 88 -1
9 20.1.2014 8:55-9:40 Matematika Edita Lacová Bod, úsečka, priamka III. B PC, dataprojektor, prezentácia 18
10 3.3.2014 8:55-9:40 Matematika Edita Lacová Násobenie a delenie prir. Čísel do 20 III. B PC, dataprojektor, prezentácia 18
11 4.3.2014 10:55-11:40 Matematika Edita Lacová Násobenie a delenie prir. Čísel do 20 III. B PC, dataprojektor, prezentácia 17
12 2.5.2014 10:00-10:45 Matematika Edita Lacová Zaokrúhľovanie čísel na desiatky IV. A PC, dataprojektor, prezentácia 19
13 10.4.2014 11:50-13:30 Výtvarná výchova Edita Lacová Podnety písma, maľujeme vety III.B Štetce, palety, temperová sada, PC, data projektor, výkresy 16
14 27.3.2014 8:00-9:40 Výtvarná výchova Edita Lacová Architektúra IV. A PC, dataprojektor, prezentácia 18
15 5.6.2014 8:00-9:40 Výtvarná výchova Edita Lacová Výtvarná kultúra IV. A Prezentácia, PC, dataprojektor 19
16 20.3.2014 8:00-9:40 Výtvarná výchova Edita Lacová Farba a kontrast IV. A PC, dataprojektor, prezentácia 15
17 13.2.2014 8:00-9:40 Výtvarná výchova Edita Lacová Kompozičné princípy a možnosti kompozíciie IV. A PC, dataprojektor, prezentácia 18
18 23.9.2014 11:50-12:35 Dramatická výchova Štefan Haluza O strome, ktorý mal tajomstvo III. A Dub letný - prezentácia 15
19 30.9.2014 11:50-12:35 Dopravná výchova Štefan Haluza Bezpečné miesta pre hru III. A Pomôcka - Informatívne dopravné značky 15
P. č. Dátum Čas Predmet Meno Téma vyučovacej hodiny Trieda Použité pomôcky Počet žiakov
20 2.10.2014 8:00-8:45 Slovenský jazyk a literatúra Štefan Haluza Abeceda III. A Prezentácia, PC, dataprojektor 15
21 7.10.2014 11:50-12:35 Dramatická výchova Štefan Haluza Keď pôjdeš horou III. A Buk lesný prezentácia 15
22 14.10.2014 11:50-12:35 Dopravná výchova Štefan Haluza Dopravné značky príkazové III. A Prezentácia, PC, dataprojektor - Príkazové dopravné značky 15
23 28.10.2014 11:50-12:35 Dopravná výchova Štefan Haluza Signály vodičov III. A Zákazové dopravné značky - prezentácia, PC, dataprojektor 14
24 8.1.2014 8:55-9:40 Matematika Slávka Strnádová Geometrické tvary II. B Pomôcka B 39 18
25 8.1.2014 10:00-10:45 Slovenský jazyk a literatúra Slávka Strnádová Delenie hlások II. B Pomôcka B 81 19
26 23.5.2014 8:55-9:40 Prírodoveda Slávka Strnádová Ovocie a zalenina II. B Karty obrázkové B 90 19
27 24.3.2014 11:50-12:35 Dramatická výchova Slávka Strnádová Pecivál Ťavie ucho II. B Stojan na maňušky veľký B 186 19
28 13.1.2014 8:55-9:40 Matematika Slávka Strnádová Sčítanie dvojciferných čísel pomocou rozkladu II. B Číselná plastová os na stenu B 116 18
29 20.1.2014 10:00-10:45 Slovenský jazyk a literatúra Slávka Strnádová Tvrdé spoluhlásky II. B Písmenkový kalendár B170 16
30 28.4.2014 11:50-12:35 Dopravná výchova Slávka Strnádová Pravidlá pohybu cyklistu po ceste II. B Závesná tabuľa cyklista B 195 19
31 17.3.2014 11:50-12:35 Dopravná výchova Slávka Strnádová Inštruktážne činnosti - poranenie II. B Autolekárnička A 102 19
32 17.3.2014 10:55-11:40 Hudobná výchova Slávka Strnádová Autá, ktoré nám pomáhajú II. B CD zvuková nahrávka A 93 19
33 30.5.2014 8:55-9:40 Prírodoveda Slávka Strnádová Ovocie a zalenina význam II. B Ovocné a lesné kry B 91 19
34 3.6.2014 10:00-10:45 Slovenský jazyk a literatúra Iveta Jarábková Najkrajšie rozprávky  I. A Zvuková nahrávka A 88 16
35 26.5.2014 11:50-12:35 Hudobná výchova Iveta Jarábková Čo deťom k šťastiu treba I. A Zvuková nahrávka A 87 16
36 30.4.2014 10:00-10:45 Dopravná výchova Iveta Jarábková Filip rozlišuje dopravné značky I. A Dopravné značky A 107 16
37 27.3.2014 10:55-11:40 Výtvarná výchova Iveta Jarábková Podnety tradičných remesiel I. A Výkresy A3, pomôcka A 204 16
38 11.2.2014 8:55-9:40 Matematika Iveta Jarábková Porovnávame rozklad čísel na desiatku a jednotky  I. A Hracia kocka B21, Numerická zostava B32
P. č. Dátum Čas Predmet Meno Téma vyučovacej hodiny Trieda Použité pomôcky Počet žiakov
39 28.1.2014 10:55-11:40 Informatická výchova Iveta Jarábková Skúmame internet I. A Závesná tabuľa B 223 16
40 16.5.2014 8:00-8:45 Slovenský jazyk a literatúra Tatiana Lobotková Píšeme listy II. A Skladba jednoduchekj vety B 213 14
41 15.5.2014 10:55-11:40 Dramatická výchova Tatiana Lobotková Slimák Herkules II. A Kniha pre školy A 13 15
42 20.3.2014 11:50-12:35 Dopravná výchova Tatiana Lobotková Ostatné dopravné značky II. A Závesná tabuľa B197 14
43 29.5.2014 10:55-11:40 Dramatická výchova Tatiana Lobotková Program pre spolužiakov II. A Divadelný paravan B 153 16
44 7.3.2014 8:55-9:40 Informatická výchova Tatiana Lobotková Internet - komunikácia II. A Závesná tabuľa B 205 15
45 10.3.2014 10:55-11:40 Slovenský jazyk a literatúra Iveta Floreková Pády podstatných mien IV. A Závesná tabuľa B 209
46 2.6.2014 10:55-11:40 Slovenský jazyk a literatúra Iveta Floreková Neohybné slovné druhy IV. A Karty obrázkové B 99
47 11.6.2014 10:55-11:40 Prírodoveda Iveta Floreková Zhrnutie učiva o hubách IV. A Karty obrázkové B 101
48 10.1.2014 8:55-9:40 Slovenský jazyk a literatúra Iveta Floreková Spodobovanie spoluhlások IV. A Tabuľa slovenčina pre I. stupeň B 143
49 16.6.2014 10:00-10:45 Prírodoveda Iveta Floreková Bunka, druhy buniek IV. A Rastlinná a živočíšna bunka B 142
50 18.6.2014 10:55-11:40 Prírodoveda Iveta Floreková Mikroskop a jeho časti IV. A Mikroskop, preparáty  B 184
51 20.1.2014 10:00-10:45 Prírodoveda Iveta Floreková Obiehanie Zeme a mesiaca IV. A Fázy mesiaca B 38
52 24.4.2014 10:55-11:40 Matematika Iveta Floreková Násobenie a delenie prir. Čísel IV. A Závesná tabuľa B 206
53 10.1.2014 8:55-9:40 Slovenský jazyk a literatúra Jarmila Kyselicová Vybrané slová po p III. A Maňuška B 107
54 16.1.2014 11:50-12:35 Dopravná výchova Jarmila Kyselicová Prechádzame cez križovatku III. A Bezpečnosť na ceste B 75
55 13.2.2014 11:50-12:35 Dopravná výchova Jarmila Kyselicová Dopravné signály III. A Semafor na dopravnú výchovu A 106
56 3.4.2014 10:00-10:45 Slovenský jazyk a literatúra Jarmila Kyselicová Vybrané slová po z III. A Závesná tabuľa B 220
57 14.4.2014 10:00-10:45 Vlastiveda Jarmila Kyselicová Slovensko a súčasnosť III. A Encyklopédia slov. dejiny A 38
P. č. Dátum Čas Predmet Meno Téma vyučovacej hodiny Trieda Použité pomôcky Počet žiakov
58 19.5.2014 10:00-10:45 Vlastiveda Jarmila Kyselicová Hrady a zámky III. A Povesti o hradoch A 17
59 12.6.2014 11:50-12:35 Dramatická výchova Jarmila Kyselicová Hráme divadlo III. A Divadelný paravan B 153
60 13.6.2014 8:55-9:40 Matematika Jarmila Kyselicová Štvorciferné čísla III. A Multimediálna učebnica matematiky A 168
61 10.1.2014 8:55-9:40 Slovenský jazyk a literatúra Monika Chromiaková Vybrané slová po p III. B Pomôcka A 19 18
62 20.1.2014 10:00-10:45 Dramatická výchova Monika Chromiaková Technika prednesu III. B Pomôcka A 10 18
63 24.1.2014 8:55-9:40 Slovenský jazyk a literatúra Monika Chromiaková Vybrané slová III. B Pomôcka A 26 16
64 27.1.2014 10:55-11:40 Slovenský jazyk a literatúra Monika Chromiaková Mimočítankové čítanie III. B Pomôcka A 2 18
65 3.3.2014 10:00-10:45 Dramatická výchova Monika Chromiaková Tvorba M. Ďuríčkovej III. B Pomôcka A 95 18
66 21.3.2014 8:55-9:40 Slovenský jazyk a literatúra Monika Chromiaková Vybrané slová III. B Pomôcka B 145 17
67 31.3.2014 10:00-10:45 Dramatická výchova Monika Chromiaková Dramatizácia Dobšinského III. B Pomôcka A 92 17
68 12.5.2014 10:00-10:45 Dramatická výchova Monika Chromiaková Hra s dielom Blažkovej III. B Pomôcka B 100 17
69 21.5.2014 10:55-11:40 Slovenský jazyk a literatúra Monika Chromiaková Čítanie s porozumením III. B Pomôcka A 6 18
70 30.5.2014 8:55-9:40 Slovenský jazyk a literatúra Monika Chromiaková Prídavné mená III. B Pomôcka A 24 16