Využívanie pomôcok ISCED II
P. č. Dátum Čas Predmet Meno Téma vyučovacej hodiny Trieda Použité pomôcky Počet žiakov
1 12.12.2014 8:55-9:40 Chémia Malák Richard Alkány IX.A Hexán B6 16
2 13.1.2015 10:55-11:40 Informatika Čellárová Eugénia Pracovné prostredie Imagine VII.A Učebňa IKT 25
3 15.1.2015 12:45-13:30 Informatika Čellárová Eugénia Prtezentácia Moja rodina VI.A Učebňa IKT 28
4 19.1.2015 14:00-14:45 Informatika Čellárová Eugénia Pracovné prostredie Imagine VII.A Učebňa IKT 23
5 23.1.2015 10:55-11:40 Slovenský jazyk Drieniková Eva Podstatné mená V.A Pády a pádové prípony, B 209 17
6 23.1.2015 8:00-8:45 Slovenský jazyk Drieniková Eva Precvičovanie predložiek VIII.B Pády a pádové prípony, B 209 16
7 26.1.2015 11:50-12:35 Fyzika Mičudová Zuzana Optické nástroje VIII.A UP A 143 Ďalekohľad 19
8 26.1.2015 8:00-8:45 Slovenský jazyk Drieniková Eva Príslovky, predložky VIII.A Pády a pádové prípony, B 209 19
9 27.1.2015 8:00-8:45 Biológia Bača Oto Tráviaca sústava VII.A Tráviaca sústava B 62, Trvalé zuby 27
10 27.1.2015 8:00-8:45 Biológia Bača Oto Tráviaca sústava VII.A Mliečne zuby B 59 27
11 5.2.2015 8:55-9:40 Fyzika Mičudová Zuzana Plávanie telies VII.A UP B 171 Plastové akvárium 24
12 6.2.2015 8:55-9:40 Chémia Malák Richard Kyslíkaté deriváty IX.A Glycerín B5 16
13 9.2.2015 10:00-10:45 Matematika Jurč Miloš Obvod a obsah štvorca VI.A Prezentácia Štvorec 26
14 10.2.2015 8:00-8:45 Informatika Čellárová Eugénia Základy power pointu VIII.A Učebňa IKT 17
15 11.2.2015 10:55-11:40 Chémia Malák Richard Kyslíkaté deriváty IX.A Metanol B10 14
16 11.2.2015 11:50-12:35 Náboženská výchova Čellárová Eugénia Sviatostné zmierenie, Jarný slnovrat VII.A Prezentácia Veľká noc 11
17 12.2.2015 8:55-9:40 Matematika Jurč Miloš Obvod a obsah obdlžnika VI.A Prezentácia Obdĺžnik 23
18 12.2.2015 10:55-11:40 Chémia Malák Richard Bezkyslíkaté kyseliny VIII.A Kyselina boritá B15 16
19 3.3.2015 11:50-12:35 Slovenský jazyk Drieniková Eva Druhy bábok V.A UP B 105 - B 113 16
P. č. Dátum Čas Predmet Meno Téma vyučovacej hodiny Trieda Použité pomôcky Počet žiakov
20 3.3.2015 8:00-8:45 Matematika Jurč Miloš Mnohouholníky VI.A Prezentácia Mnohouholník 26
21 5.3.2015 8:55-9:40 Fyzika Mičudová Zuzana Čas, meranie času VII.A UP A 133 Elektronický chronometer 27
22 17.3.2015 8:00-8:45 Biológia Bača Oto Dýchacia sústava VII.A Prezentácia Dýchacia sústava človeka 23
23 18.3.2015 10:00-10:45 Matematika Jurč Miloš Uhly úvod VI.A Prezentácia Uhly 27
24 23.3.2015 11:50-12:35 Fyzika Mičudová Zuzana Moment sily VIII.A UP A 80, Mechanika s magnetmi 19
25 23.3.2015 11:50-12:35 Slovenský jazyk Drieniková Eva Rozbor viet VIII.B Skladba jednoduchej vety B 213 14
26 25.3.2015 8:00-8:45 Slovenský jazyk Drieniková Eva Podmet prísudok VIII.A Skladba jednoduchej vety B 213 20
27 30.3.2015 14:00-14:45 Občianska náuka Drieniková Eva Trestné právo VIII.B Prezentácia Jarný slnovrat a Veľká noc 14
28 31.3.2015 8:00-8:45 Informatika Čellárová Eugénia Internet a jeho služby VIII.A Učebňa IKT, prezentácia 18
29 1.4.2015 8:00-8:45 Slovenský jazyk Drieniková Eva Opakovanie VIII.A Prezentácia Škodlivé a návykové látky 20
30 17.4.2015 10:55-11:40 Slovenský jazyk Drieniková Eva Určenie pádov príd. Mien V.A Pády a pádové prípony, B 209 17
31 20.4.2015 10:00-10:45 Matematika Jurč Miloš Susedné a vrcholové uhly VI.A Prezentácia Susedné a vrcholové uhly 25
32 23.4.2015 8:55-9:40 Matematika Jurč Miloš Výpočet uhlov v trojuholníku VI.A Prezentácia Uhly v trojuholníku 29
33 23.4.2015 10:55-11:40 Chémia Malák Richard Významné soli VIII.A Chlorečnan draselný B 12 19
34 27.4.2015 14:00-14:45 Svet práce Drieniková Eva Úprava atletickej dráhy VIII.B Prezentácia Škodlivé a návykové látky 19
35 11.5.2015 11:50-12:35 Slovenský jazyk Drieniková Eva Pravopisné cvičenia VIII.B Vybrané slová A 5 17
36 11.5.2015 14:00-14:45 Svet práce Drieniková Eva Odvoz pokosenej trávy VIII.B Prezentácia Znečisťovanie ovzdušia 17
37 13.5.2015 8:55-9:40 Etická výchova Kunštárová Anna Ako sa správať v prírode V.A Prezentácia, PC dataprojektor 9
38 14.5.2015 10:00-10:45 Slovenský jazyk Drieniková Eva Nácvičný diktát VIII.A Vybrané slová B 145 17
P. č. Dátum Čas Predmet Meno Téma vyučovacej hodiny Trieda Použité pomôcky Počet žiakov
39 22.5.2015 8:00-8:45 Slovenský jazyk Drieniková Eva Rozbor prípravných prác VIII.B Prezentácia Škodlivé a návykové látky 17
40 2.6.2015 8:00-8:45 Matematika Jurč Miloš Kombinatorika VI.A Prezentácia Kombinatorika 26
41 2.6.2015 11:50-12:35 Chémia Malák Richard Redoxné reakcie VIII.A Voltov článok B 192 16
42 12.6.2015 10:55-11:40 Slovenský jazyk Drieniková Eva Príprava na výstupnú previerku V.A Vybrané slová B 145 17
43 16.6.2015 8:00-8:45 Biológia Bača Oto Pohlavná sústava človeka VII.A Demonštračná pomôcka - Torzo dvojpohlavné 23
44 18.6.2015 10:55-11:40 Slovenský jazyk Drieniková Eva V ríši rozprávok V.A CD Peter Nagy a Deti A 87 17
45 11.9.2015 12:45-13:30 Anglický jazyk Kaniaková Janka Tvorba otázok IX.A PC, dataprojektor 23
46 14.9.2015 8:00-8:45 Slovenský jazyk Chromiaková Monika Aké i/y sa píše V.B Vybrané slová A 19 18
47 18.9.2015 8:00-8:45 Geografia Letko Vladimír Zem vo vesmíre V.A Slnečná sústava v geografii 5.r. B 51 17
48 21.9.2015 10:55-11:40 Slovenský jazyk Palacková Janka Prídavné mená - opakovanie V.A Pády a pádové prípony, B 209 17
49 21.9.2015 8:00-8:45 Slovenský jazyk Chromiaková Monika Slovné druhy V.B Obrázkové karty Slovné druhy B 99 19
50 21.9.2015 12:45-13:30 Anglický jazyk Kaniaková Janka Prax VIII.A PC, dataprojektor 26
51 22.9.2015 8:55-9:40 Geografia Letko Vladimír Mesiac V.A Fázy mesiaca v geografii 5.r. B 38 18
52 22.9.2015 10:55-11:40 Občianska náuka Palacková Janka Osobnosti Dubnice VI.A PC, dataprojektor 15
53 23.9.2015 11:50-12:35 Fyzika Mičudová Zuzana Vlastnosti kvapalín VII.A Demonštračná pomôcka Kapilarita B 40 22
54 25.9.2015 8:00-8:45 Geografia Letko Vladimír Fázy Mesiaca V.A Fázy mesiaca v geografii 5.r. B 38 19
55 28.9.2015 11:50-12:35 Chémia Malák Richard Atómy, ich zloženie a štruktúra VIII.A Chemický materiál, Model atómu B 21 25
56 2.10.2015 8:55-9:40 Matematika Jurč Miloš Tabuľky, diagramy schémy V.B Učebňa IKT 19
57 7.10.2015 8:00-8:45 Matematika Jurč Miloš Rímske čísla V.B Učebňa IKT 16
P. č. Dátum Čas Predmet Meno Téma vyučovacej hodiny Trieda Použité pomôcky Počet žiakov
58 8.10.2015 10:55-11:40 Informatika Čellárová Eugénia Grafický editor VII.A Prezentácia grafické editory, Učebňa IKT 15
59 13.10.2015 11:50-12:35 Fyzika Mičudová Zuzana Rozklad svetla VIII.A UP B 199 Dúha 17
60 14.10.2015 8:55-9:40 Chémia Malák Richard Skúmame vlastnosti látok VI.A Chemický materiál, B 18 15
61 14.10.2015 11:50-12:35 Fyzika Mičudová Zuzana Vlastnosti plynov VII.A Newtonova trubica, B 168 22
62 21.10.2015 10:00-10:45 Slovenský jazyk Drieniková Eva Detská populárna pieseň VI.A Zvuková nahrávka CD Peter Nagy a deti 18
63 26.10.2015 10:00-10:45 Informatika Čellárová Eugénia Excel VIII.A Pracovný list Excel 1, Excel 2 14