Využívanie pomôcok ISCED II
P. č. Dátum Čas Predmet Meno Téma vyučovacej hodiny Trieda Použité pomôcky Počet žiakov
1 1.4.2014 12:45-13:30 Občianska náuka Ščerbová Alena Trestné právo, Škodlivé návykové látky VIII. A PC, dataprojektor, prezentácia 20
2 23.4.2014 10:55-11:40 Slovenský jazyk a literatúra Ščerbová Alena Ako sa správať v prírode VI. B PC, dataprojektor, prezentácia 12
3 24.3.2014 8:55-9:40 Slovenský jazyk a literatúra Ščerbová Alena Skladba jednoduchej vety VI. A Závesná tabuľa č. 213 18
4 30.4.2014 8:55-9:40 Slovenský jazyk a literatúra Ščerbová Alena Chránime prírodu  VI. A Karty č. 82 20
5 15.5.2014 12:45-13:30 Občianska náuka Ščerbová Alena Prevencia závislostí VI. A PC, dataprojektor, DVD č. 97 18
6 16.5.2014 10:55-11:40 Slovenský jazyk a literatúra Ščerbová Alena Zábavné príhody V. A Obrázkové karty č. 104 23
7 9.4.2014 10:00-10:45 Slovenský jazyk a literatúra Ščerbová Alena Tri obrázky V. A Karty obrázkové č. 100 23
8 19.5.2014 10:55-11:40 Slovenský jazyk a literatúra Ščerbová Alena Encyklopédia - 100 aujímavosti Slovenska V. A Kniha č. 32 22
9 28.3.2014 12:45-13:30 Občianska náuka Ščerbová Alena Závislosť na PC hrách V. A PC, dataprojektor, prezentácia 20
10 28.2.2014 12:45-13:30 Občianska náuka Ščerbová Alena Vieme že . . .  V. A DVD výukový film č. 101, PC, dataprojektor 23
11 16.5.2014 11:50-12:35 Etická výchova Škundová Tatiana Kolobeh vody V. A Pomôcka Etické aspekty prírody 14
12 6.6.2014 11:50-12:35 Etická výchova Škundová Tatiana Skleníkový efekt V. A PC, dataprojektor, prezentácia 16
13 19.11.2014 11:50-12:35 Občianska náuka Ščerbová Alena Štátne symboly SR VI. A Závesná tabuľa Štátne symboly a sviatky 214 17
14 24.11.2014 11:50-12:35 Občianska náuka Ščerbová Alena Zdravý spôsob života V. A Závislosť na PC hrách - prezentácia 18
15 6.6.2014 11:50-12:35 Výchova umením Haluza Štefan Výtvarné stvárnenie hudobného nástroja VIII. A Pastelky sada 6 ks A 195 19
16 2.6.2014 10:00-10:45 Biológia Bača Oto Rozmnožovacia sústava VII. A Demonštračná pomôcka Telo B 61 19
17 5.6.2014 10:55-11:40 Biológia Bača Oto Rozmnožovacia sústava VII. B Demonštračná pomôcka Telo B 61 13
18 26.2.2014 08:00-08:45 Biológia Bača Oto Dýchacia sústava VII. A Demonštračná pomôcka Telo B 61 20
19 4.3.2014 8:55-9:40 Biológia Bača Oto Starostlivosť o tráviacu sústavu VII. B Demonštračná pomôcka Telo B 61 13
P. č. Dátum Čas Predmet Meno Téma vyučovacej hodiny Trieda Použité pomôcky Počet žiakov
20 9.1.2014 10:55-11:40 Biológia Bača Oto Poranenia svalov VII. B Výukový film A 99 13
21 15.1.2014 08:00-08:45 Biológia Bača Oto Prvá pomoc pri poraneniech VII. A Výukový film A 99 20
22 27.1.2014 10:00-10:45 Biológia Bača Oto Tráviaca sústava VII. A Pomôcky  B 59, B 62 18
23 23.1.2014 10:55-11:40 Biológia Bača Oto Tráviaca sústava VII. A Pomôcky  B 59, B 62 16
24 3.4.2014 10:55-11:40 Biológia Bača Oto Poranenia a poškodenia dýchacej sústavy VII. B Resuscitačný model A 108 16
25 7.4.2014 10:00-10:45 Biológia Bača Oto Poranenia a poškodenia dýchacej sústavy VII. B Resuscitačný model A 108 19
26 14.3.2014 11:50-12:35 Občianska náuka Drieniková Eva Štátne symboly SR VII. B Závesná tabuľa B 214 15
27 11.3.2014 08:00-08:45 Slovenský jazyk a literatúra Drieniková Eva Predložky VII. B Pády a pádové otázky B 209 16
28 28.3.2014 10:55-11:40 Slovenský jazyk a literatúra Drieniková Eva Skladba jednoduchej vety VII. B Závesná tabuľa B 213 15
29 16.5.2014 11:50-12:35 Občianska náuka Drieniková Eva Tri generácie ľudských práv VII. B Prezentácia znečisťovanie ovzdušia 14
30 16.5.2014 12.45-13:30 Občianska náuka Drieniková Eva Tri generácie ľudských práv VII. A Prezentácia znečisťovanie ovzdušia 20
31 6.6.2014 12.45-13:30 Občianska náuka Drieniková Eva Ľudské práva VII. A Škodlivé a návykové látky prezentácia 18
32 17.3.2014 08:00-08:45 Slovenský jazyk a literatúra Drieniková Eva Skladba jednoduchej vety VII. A Závesná tabuľa B 213 18
33 14.3.2014 12.45-13:30 Občianska náuka Drieniková Eva Štátne symboly SR VII. A Závesná tabuľa B 214 18
34 27.2.2014 10:00-10:45 Slovenský jazyk a literatúra Drieniková Eva Pády a pádové prípony VII. A Pády a pádové prípony B 209 18
35 23.6.2014 10:00-10:45 Slovenský jazyk a literatúra Drieniková Eva Vybrané slová  VIII. B Tabuľka vybrané slová B 145 16
36 15.5.2014 8:55-9:40 Slovenský jazyk a literatúra Drieniková Eva Závislosť na PC VIII. B Prezentácia - závislosť na PC 18
37 31.3.2014 10:00-10:45 Slovenský jazyk a literatúra Drieniková Eva Skladba jednoduchej vety VIII. B Závesná tabuľa B 213 13
38 3.3.2014 10:00-10:45 Slovenský jazyk a literatúra Drieniková Eva Používanie NSD VIII. B Prezentácia Nelegálne drogy 17
P. č. Dátum Čas Predmet Meno Téma vyučovacej hodiny Trieda Použité pomôcky Počet žiakov
39 2.4.2014 11:50-12:35 Slovenský jazyk a literatúra Drieniková Eva Úvaha VIII. B Prezentácia znečisťovanie ovzdušia 15
40 12.11.2014 8:55-9:40 Fyzika Mičudová Zuzana Hmotnosť pevných telies VII. A Školská závesná váha A 139 20
41 21.1.2014 8:55-9:40 Fyzika Mičudová Zuzana Hustota látok VII. A Telesá s rovnakým objemom 19
42 1.4.2014 8:55-9:40 Fyzika Mičudová Zuzana Modelovanie dažďa VII. A Meteorologická stanica B 44 18
43 3.10.2014 8:55-9:40 Fyzika Mičudová Zuzana Tieň, polotieň VIII. A Telúrium s osvetlením B 64 19
44 21.11.2014 8:55-9:40 Fyzika Mičudová Zuzana Skúmanie zrkadlového obrazu VIII. A Duté zrkadlo B 35 21
45 17.3.2014 10:00-10:45 Fyzika Mičudová Zuzana Otáčavé účinky sily VIII. A Kovová páka B 160 18
46 5.6.2014 8:55-9:40 Fyzika Mičudová Zuzana Jednoduché stroje VIII. A Naklonená rovina B 47 21
47 17.12.2013 08:00-08:45 Fyzika Mičudová Zuzana Meranie veľkosti el. prúdu IX. A Meracie zariadenie B 165 16
48 29.4.2014 08:00-08:45 Fyzika Mičudová Zuzana Vedenie el. prúdu v plynoch IX. A Blesk B 149 18
49 4.6.2014 11:50-12:35 Fyzika Mičudová Zuzana Akustika IX. A Pár ladičiek s paličkami B 68 17
50 13.1.2014 12.45-13:30 Informatika Čellárová Eugénia Tabuľkový procesor V. A Pracovný list Excel 1 15
51 24.2.2014 12.45-13:30 Informatika Čellárová Eugénia Práca s internetom, prehliadače V. A  Prezentácia Internet a jeho služby 15
52 7.3.2014 8:55-9:40 Informatika Čellárová Eugénia Práca s internetom, prehliadače V. A  Prezentácia Internet a jeho služby 11
53 7.4.2014 10:00-10:45 Informatika Čellárová Eugénia Vyhľadávanie na internete VI. A Závislosť na PC hrách - prezentácia 17
54 13.1.2014 10:00-10:45 Informatika Čellárová Eugénia MS Office Power point VI. A Základy dobrej prezentácie 17
55 13.1.2014 14:00-14:45 Informatika Čellárová Eugénia MS Office Power point VI. B Základy dobrej prezentácie 12
56 5.3.2014 12.45-13:30 Informatika Čellárová Eugénia Bezpečne na internete VII. A Zásady bezpečnej práce s internetom B 223, B 144 8
57 7.3.2014 08:00-08:45 Informatika Čellárová Eugénia Bezpečne na internete VII. A Zásady bezpečnej práce s internetom B 223, B 144 11
P. č. Dátum Čas Predmet Meno Téma vyučovacej hodiny Trieda Použité pomôcky Počet žiakov
58 11.3.2014 8:55-9:40 Informatika Čellárová Eugénia Bezpečne na internete VII. B Zásady bezpečnej práce s internetom B 223, B 144 16
59 11.2.2014 08:00-08:45 Informatika Čellárová Eugénia Windows Movie maker VIII. A Základy fotografovania prezentácia 12
60 5.3.2014 14:00-14:45 Etická výchova Čellárová Eugénia Ľudskosť na okraji spoločnosti VIII. A Škodlivé návykové látky - prezentácia 7
61 5.3.2014 14:00-14:45 Etická výchova Čellárová Eugénia Ľudskosť na okraji spoločnosti VIII. B Škodlivé návykové látky - prezentácia 9
62 28.5.2014 14:00-14:45 Etická výchova Čellárová Eugénia Ochrana hodnôt VIII. A Minerálne pramene Slovenska - prezentácia 9
63 28.5.2014 14:00-14:45 Etická výchova Čellárová Eugénia Ochrana hodnôt VIII. B Minerílne pramene Slovenska - prezentácia 9
64 4.2.2014 10:55-11:40 Informatika Čellárová Eugénia Fotoalbum IX. A Základy fotografovania prezentácia 10
65 26.2.2014 14:00-14:45 Náboženská výchova Čellárová Eugénia Sekty IX. A Osobnosti Dubnice - prezentácia 7
66 22.1.2014 8:00-8:45 Matematika Jurč Miloš Obsahy rovinných útvarov VI. A Tangram, rovinné útvary B 54 17
67 10.3.2014 8:00-8:45 Matematika Jurč Miloš Slovné úlohy VI. A Riešime problémové úlohy A 179 18
68 26.5.2014 8:00-8:45 Matematika Jurč Miloš Os uhla VI. A Kružidlo, pravítko B 161 18
69 2.6.2014 8:00-8:45 Matematika Jurč Miloš Kombinatorika úvod VI. A Kombinatorika prezentácia 19
70 22.1.2014 10:00-10:45 Matematika Jurč Miloš Obsahy rovinných útvarov VI. B Tangram, rovinné útvary B 54 10
71 10.3.2014 8:55-9:40 Matematika Jurč Miloš Slovné úlohy VI. B Riešime problémové úlohy A 179 7
72 26.5.2014 8:55-9:40 Matematika Jurč Miloš Os uhla VI. B Kružidlo, pravítko B 161 11
73 2.6.2014 8:55-9:40 Matematika Jurč Miloš Kombinatorika úvod VI. B Kombinatorika prezentácia 8
74 24.2.2014 10:55-11:40 Matematika Jurč Miloš Rovnoramenný trojuholník VIII. A Trojuholník rovnoramenný B 188 18
75 13.3.2014 8:00-8:45 Matematika Jurč Miloš Konštrukčné úlohy VIII. A Trojuholník nerovnoramenný B 187 18
76 18.3.2014 10:00-10:45 Matematika Jurč Miloš Konštrukcia rovnobežníka VIII. A Uhlomer tabuľový B 189 17
P. č. Dátum Čas Predmet Meno Téma vyučovacej hodiny Trieda Použité pomôcky Počet žiakov
77 21.5.2014 8:55-9:40 Matematika Jurč Miloš Hranoly VIII. A Dynamická geometria v priestore A 153 20
78 15.1.2014 14:00-14:45 Etická výchova Kunštárová Anna Cieľavedomosť v práci IX. A Osobnosti Dubnice - prezentácia 12
79 26.3.2014 14:00-14:45 Etická výchova Kunštárová Anna Závislosti ohrozujúce život IX. A Škodlivé návykové látky - prezentácia 11
80 25.3.2014 14:00-14:45 Občianska náuka Kunštárová Anna Trestné právo, Škodlivé návykové látky VIII. A Veľká noc - prezentácia 18
81 10.4.2014 12.45-13:30 Občianska náuka Kunštárová Anna Veľká noc V. A Veľká noc - prezentácia 12
82 19.12.2013 12.45-13:30 Etická výchova Kunštárová Anna Vianoce v kultúrnom vyjadrení V. A Prezentácia - vianoce v kultúrnom vyjadrení predkov 12
83 11.12.2013 14:00-14:45 Etická výchova Kunštárová Anna Etické aspekty manželstva VIII. A Advent - prezentácia 11
84 11.12.2013 14:00-14:45 Etická výchova Kunštárová Anna Etické aspekty manželstva VIII. B Advent - prezentácia 8
85 23.4.2014 14:00-14:45 Etická výchova Kunštárová Anna Závislosť na PC hrách IX. A Závislosť na PC hrách - prezentácia 9
86 17.12.2014 11:50-12:35 Etická výchova Kunštárová Anna Hudba vianoc VI. A Advent - prezentácia 17
87 17.12.2014 11:50-12:35 Etická výchova Kunštárová Anna Hudba vianoc VI. B Advent - prezentácia 11
88 15.4.2014 10:55-11:40 Etická výchova Kunštárová Anna Veľká noc kresťanov VIII. B Veľká noc - prezentácia 15
89 27.11.2013 14:00-14:45 Etická výchova Kunštárová Anna Životné hodnoty VIII. A Závislosť na PC hrách - prezentácia 10
90 27.11.2013 14:00-14:45 Etická výchova Kunštárová Anna Životné hodnoty VIII. B Závislosť na PC hrách - prezentácia 8
91 4.3.2014 11:50-12:35 Etická výchova Kunštárová Anna Hľadám svoj vzor VI. A Osobnosti Dubnice 11
92 4.3.2014 11:50-12:35 Etická výchova Kunštárová Anna Hľadám svoj vzor VI. B Osobnosti Dubnice 4
93 3.4.2014 8:00-8:45 Chémia Malák Richard Druhy vôd podľa výskytu VI. A Pracovný zošit A  27 20
94 10.4.2014 8:00-8:45 Chémia Malák Richard Druhy vôd podľa použitia VI. A Plastový stojan na skúmavky B 172 17
95 29.5.2014 8:00-8:45 Chémia Malák Richard Znečistenie vzduchu VI. A Fľaša na spaľovanie B 157 19
96 27.2.2014 10:00-10:45 Chémia Malák Richard Kyslíkaté kyseliny VIII. A Chemický materiál B 14 19
97 6.3.2014 10:00-10:45 Chémia Malák Richard Laboratórna práca  VIII. A Chemický materiál  pufrový roztok B 23 17
98 11.3.2014 11:50-12:35 Chémia Malák Richard Skúmanie kyslosti roztokov VIII. A Pomôcky chemické A83 - A - 85 17
99 15.4.2014 11:50-12:35 Chémia Malák Richard Soli VIII. A Chemický materiál B 3 19
100 6.5.2014 11:50-12:35 Chémia Malák Richard Laboratórna práca  VIII. A Chemický materiál B 4 20
101 20.5.2014 11:50-12:35 Chémia Malák Richard Neutralizácia VIII. A Sada pre chem experimenty B 175 21
102 5.6.2014 11:50-12:35 Chémia Malák Richard Laboratórna práca  VIII. A Magnetická miešačka B 121 21